Kompetansmekling MobiFORSK

Kompetansemekling er ei teneste som hjelper bedrifter, og grupper av bedrifter, med å identifisere og definere FoU-utfordringar i utviklingsprosjekt. Kompetanemeklaren hjelper med å finne fram til best eigna FoU-kompetanse.

Ta kontakt med ein kompetansemeklar for å få hjelp med å identifisere og konkretisere prosjektidear. 

Tenesta kompetansemekling skal leggje til rette for å mobilisere næringslivet i Hordaland til i større grad å ta i bruk forskingsbasert innovasjon, fornying og omstilling. Det er ei overordna målsetting om ansvarlege innovasjonar, der utviklinga er basert på økonomisk-, miljømessig- og sosial berekraft. 

Målet er å fremje forskingsbasert innovasjon og utvikling i bedrifter og stimulere til å drive og delta i slik utvikling -gjerne i samarbeid med FoU-miljø.

Kven kan få hjelp

Små- og mellomstore bedrifter, bedriftsnettverk, eller klynger innan dei tematiske områda. Vidare vert bedrifter som har liten forskingserfaring eller bedrifter som i stor grad nyttar erfaringsbasert innovasjon prioritert. 

Korleis kan vi hjelpe

Kompetansemeklaren hjelper med å identifisere og konkretise prosjektidear, basert på utfordringar i bedrifta. Vidare kan kompetansemeklaren hjelpe til å få fram forskbare problemstillingar for prosjektet og identifisere potensielle FoU-miljø som kan bidra.

Kompetansemeklaren har også oversikt over aktuelle finansieringskjelder. Kompetansemeklaren skal ikkje skrive søknaden. Meklaren legg til rette for at tillit mellom bedrift og FoU-miljøet blir oppretta, og kan følgje opp vidare frå forprosjekt til meir varig innovasjonsarbeid og eit meir omfattande samarbeid mellom bedrift og FoU-miljø.

I tillegg kan kompetansemeklaren hjelpe til med dialogmøte.

Tematiske satsingsområde

MobiFORSK har to tematiske satsingsområde:

  • Satsingsområde 1: Berekraftig vekst innanfor bioøkonomien (BIO)
  • Satsingsområde 2: Teknologiutvikling gjennom bransjekryssande koplingar (TEK)

Relaterte dokument

Høgskulen på Vestlandet, kontaktperson kompetansemekling og dialogmøte (TEK/BIO)
Profilbilde av  Øyvind Midtbø Berge
Øyvind Midtbø Berge
957 58 554
Christian Michelsen Research AS (CMR), kontaktperson kompetansemekling og dialogmøte (TEK)
Profilbilde av  Annette Fagerhaug Stephansen
Annette Fagerhaug Stephansen
+47 40 22 38 15
Bergen Teknologioverføring (BTO), kontaktperson kompetansemekling og dialogmøte (BIO)
Profilbilde av  Mona Leirgulen
Mona Leirgulen
938 96 744