Innovasjon og kompetanse

Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland (HNH)

Entreprenørskap og innovasjon oppstår når kompetanse, nettverk og kapital blir kombinert på nye måtar

Sjå handlingsprogrammet (pdf)

Entreprenørskap og innovasjon

Hordaland fylkeskommune skal stimulere til innovasjon og entreprenørskap i regionen. Målet er at Hordaland får fleire gode gründerar, fleire vekstkraftige bedrifter og fleire innovative næringsmiljø.

Hordaland har sterke næringsklynger og forskingsmiljø som gir eit godt grunnlag for entreprenørskap og innovasjon i fylket.

Relevant kompetanse

Hordaland fylkeskommune skal vere med å ruste innbyggjarane til å møte framtidige kompetansebehov. Dette skal vi gjere ved å vidareutvikle fleksible utdanningsmodellar med meir veksling mellom teoretisk og praktisk læring.

Vi ønskjer også å medverke til at fleire får kompetanse som er tilpassa dei behova næringslivet etterspør. Vi tilbyr finansieringsordningar, tiltak og rådgjeving. Målet er å auke talet på personar som tek fagbrev innan etterspurte fagutdanningar og å auke talet på godkjente lærebedrifter.

Tilskotsordninger og tiltak

Her finn du dei ulike tilskotsordningane og framgangsmåte for å søke om tilskot. Her er og tiltak for gründerar og investorar.