Undervisning: norsk og engelsk - Stend vgs, Hordaland fylkeskommune

Stend vidaregåande skule har om lag 535 elevar innan naturbruk, idrettsfag, service og samferdsle, allmennfagleg påbygging og klassar med redusert elevtal. Skulen ligg vakkert til ved Fanafjorden i Bergen kommune og har om lag 180 tilsette. Stend vidaregåande skule arbeider aktivt med å utvikle organisasjonen og studietilbodet, slik at tilbodet til den einskilde elev skal bli best mogleg. Skulen har store ambisjonar, og har som mål å vere leiande innanfor dei programområda skulen tilbyr. Stend har fokus på læring gjennom praksis og tett samarbeid med næringslivet.

På Naturbruk har vi ledig vikariat i om lag 45% stilling innan norsk/engelsk ut skuleåret 2019/2020.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgåvene omfattar undervisning i norsk og engelsk på Vg1 og Vg2 yrkesfag.
  Vikaren inngår i team av lærarar i fellesfag.

  Tverrfagleg samarbeid og yrkesretting av fellesfag er satsingsområde på skulen.

Personlege eigenskaper

 • Du må like å arbeide med ungdom

Kvalifikasjonar

 • Høgskule/universitet, bachelorgrad

  Erfaring med undervisning frå yrkesfag.

  Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jmfr Opplæringslova

  Den som skal tilsetjast i vidaregåande skole må leggje fram politiattest.

  Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader.  

Følgjande blir tilbydd

 • Stend er ein arbeidsplass med godt sosialt miljø og stor fagleg variasjon, der du vert inkludert i eit aktivt og positivt miljø.

  For stillinga gjeld løns- og arbeidsvilkår fastsett i lov og avtaleverk.

  Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår.

  Andre opplysningar

   Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.

Om arbeidsplassen

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse.

Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Magnus Vaktskjold
Magnus Vaktskjold