IKT sikkerheitsrådgjevar - Strategisk utvikling og digitalisering, seksjon stab, Vestland fylkeskommune

Seksjonen stab i avdeling for strategisk utvikling og digitalisering har ansvar for å legge til rette for kommunikasjon
og samhandling internt og eksternt, HR og rekruttering, økonomi og budsjett,
beredskap og IKT-sikkerheit.
IKT-sikkerheitsrådgjevar vil jobbe sektorovergripande saman med rådgjevar for beredskap, og inn mot seksjonane IKT
og digitalisering.

Arbeidsoppgåver

 • Rådgjevar i IKT sikkerheitsspørsmål i linje og prosjekt.
  Gjennomføre og følgje opp tekniske ROS-vurderingar.
  Planlegge og gjennomføre aktivitetar knytt til informasjonssikkerheitsområdet; bidra til å bygge ein god sikkerheitskultur.
  Fortløpande vurdere potensielle sårbarheiter og rapportere til leiinga.
  Bidra i handtering av uønska hendingar og fasilitere IT-beredskapsøvingar.
  Delta i utvikling av nye løysingar og kontinuerleg forbetring av eksisterande løysingar.
  Sørge for at dokumentasjon er på riktig nivå og oppdatert.
  Ansvar for implementering og vedlikehald av styringssystem for informasjonssikkerheit.

Personlege eigenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kan jobbe sjølvstendig.
  Løysings- og resultatorientert.
  Strukturert og analytisk med stor gjennomføringsevne.
  God norsk skriftleg og munnleg framstillingsevne.

Kvalifikasjonar

 • Universitets-/høgskuleutdanning på minimum bachelornivå innan IT- og informasjonssikkerheit, IKT, samfunnssikkerheit og/eller tilsvarande.
  God kjennskap til informasjonssikring og personvern.
  Arbeidserfaring innan IKT-sikkerheit.
  Kompetanse innan TOGAF og ITIL.
  Vere fagleg oppdatert på trusselbilete og trendar innan IT-sikkerheit.

Følgjande blir tilbydd

 • Løn etter avtale
  Gode forsikrings- og pensjonsordningar
  Fleksibel arbeidstid
  Andre opplysningar
  Arbeidsstad: Leikanger eller Bergen/Sandsli
  Det må påreknast noko reiseaktivitet mellom Bergen/Sandsli og Leikanger, men det daglege samarbeidet vil vere i digitale møterom.

  Alle nytilsetjingar i fylkeskommunen blir gjort med ei prøvetid på 6 månader.
  Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.

   

Om arbeidsplassen

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Anne-Kjersti Stavø Stenehjem
Anne-Kjersti Stavø Stenehjem