GIS-rådgjevar - statistikk, kart og analyse - Strategisk utvikling og digitalisering, seksjon for statistikk, kart og analyse, Vestland fylkeskommune

Seksjon for statistikk, kart og analyse blir etablert i samband med samanslåinga til Vestland fylkeskommune, og skal vere i front på kommunale og regionale analysar for å stø fylkeskommunen som ein aktiv og kunnskapsbasert regional utviklingsaktør, og bidra til å løfte analyse- og kunnskapsproduksjonen både i kommunane og i dei andre fagavdelingane i fylkeskommunen.

Seksjonen får ei nøkkelrolle i koordinering, innsamling, handsaming, utvikling og formidling av kart- og statistikkarbeid i fylket. Viktige leveransar frå seksjonen vil vere kart- og statistikkforvaltning, befolknings- og bustadframskrivingar, kunnskapsgrunnlag til regionale planar og strategiar, kartlegging og oversikt over folkehelsa, og ei mengde oppdragsbaserte analysar og rapportar.


Seksjonen skal delta aktivt i nasjonale fagnettverk for statistikk, kart og analyse. Stillinga inngår i eit
team på to i seksjonen som har som formål å drifte, vedlikehalde, vidareutvikle
og bruke fylkeskommunen sine geografiske informasjonssystem, og koordinere
denne informasjonen med fylkeskommunen sin øvrige statistikk-, kart og
analyseproduksjon.

   

Arbeidsoppgåver

 • Særskilte oppgåver
  Drift og utvikling av GIS, herunder:
  Drift og vedlikehald av fylkeskommunen sine offentlege karttenester
  Drift og vedlikehald av data i filstruktur og database
  Vedlikehald og vidareutvikling av prosesseringsløyper for automatisert dataflyt
  Administrasjon av lisensar
  Administrasjon av organisasjonens Arcgis Online portal
  Kontakt med leverandørar
  Utføre oppdrag for fagavdelingar:
  Geografiske analysar og geoprosessering
  Lage tematiske kart
  Oppfølging og koordinering:
  Følgje opp viktige fagområde som kulturminneforvaltning, skuleskyss, kollektiv og samferdsel
  Koordinere organisasjonen sin bruk av GIS, og sjå heilskapen av behov og vere drivar for vidareutvikling innan fagfeltet
  Gjennomføre opplæring og brukarstøtte
  Representere fylkeskommunen i ulike utval under Norge Digitalt-samarbeidet, og i fylkeskommunalt GIS-nettverk.

  Felles oppgåver:
  Stillinga vil inngå i seksjonen sin daglege statistikk- og analyseproduksjon og -rådgjeving.   
  Oppgåver i seksjonen:  
  Faktainnhenting
  Spørjeundersøkingar
  Kvantitative og kvalitative analysar
  Publisering og presentasjon av statistikk og analysar
  Koordinering og kvalitetssikring av kunnskapsformidling frå andre avdelingar  
  Rådgjeving til interne og eksterne aktørar  

   

Personlege eigenskaper

 • Gode analytiske evner
  God formidlingsevne, munnleg og skriftleg
  Kreativ, løysingsorientert, metodisk allsidig: evne til å operasjonalisere problemstillingar i dialog med brukar
  Strukturert, nøyaktig og sjølvstendig

Kvalifikasjonar

 • Høgare utdanning som inkluderer geomatikk og geografiske informasjonssystem, mastergrad eller høgare. Kravet til utdanning og utdanningsretning kan fråvikast for søkjarar som har særs god og relevant praksis.

  God teknisk innsikt
  Erfaring med Esri programvare portefølje, i sær Arcgis Desktop, Arcgis Pro, Arcgis Server og Arcgis Online
  Erfaring med Geocortex
  Erfaring med drift og konfigurasjon av web-GIS
  God innsikt i geografiske data og -databasestruktur
  Erfaring med geografiske analysar og framstilling av kartdata, også via nettløysingar
  Erfaring med programmeringsspråk (Python)
  Kjennskap til json, xml og html
  Kjennskap til Microsoft mssql database
  Kjennskap til Norge Digitalt og Geonorge.no                                                                                                                                                                                                                              Erfaring med handsaming og formidling av tekst, tal og grafikk vil bli vektlagd.  

   

Følgjande blir tilbydd

 • Stillingsnemning rådgjevar/spesialrådgjevar/seniorrådgjevar etter kvalifikasjonar og erfaring
  Løn etter avtale
  Gode forsikrings- og pensjonsordningar
  Fleksibel arbeidstid
  Faglege utfordringar og stimulerande arbeidsmiljø                                                                                                                                                                                                       Seksjonen har i dag fleire tilsette med ph.d., og fylkeskommunen vil kunne leggje til rette for offentleg-sektor ph.d. om det

 • skulle vere søkjarar med interesse for å ta ein ph.d. litt ut i karrieren.

  Andre opplysningar:
  Seksjonen vil ha kontor både i Bergen/Sandsli og Leikanger, og organisatorisk liggje i stabsavdeling for strategisk utvikling og digitalisering. Stillinga vil ha kontorstad Sandsli, saman med seksjonsleiar og ein analyserådgjevar, mens den andre GIS-rådgjevaren og analyserådgjevaren har kontorstad Leikanger saman med avdelingsdirektør. Litt reiseaktivitet mellom kontorstadane må påreknast, men det daglege samarbeidet vil vere i digitale møterom. Kontorstaden på Sandsli vil bli flytta til fylkeskommunen sitt nybygg i Bergen sentrum i 2023.

  Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk.                                                                                                                                                                                                               Alle nytilsetjingar i fylkeskommunen blir gjort med ei prøvetid på 6 månader.
  Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.

   

Om arbeidsplassen

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Stian Skår Ludvigsen
Stian Skår Ludvigsen