Byggherrestøtte - veg og infrastruktur i Vestland - Vestland fylkeskommune - avdeling for infrastruktur og veg

Frå 2020 overtar Vestland fylkeskommune ansvaret for fylkesvegnettet i heile Vestland fylke. Vi set no saman eit spennande team av  dyktige fagfolk frå alle kantar av det nye fylket for å løyse denne viktige samfunnsoppgåva. Til saman skal vi rekruttere 100 medarbeidarar i ei rekke ulike fagfelt. Medarbeidarane vil ha arbeidsstad i Leikanger, Bergen, Førde, Odda, Voss og Nordfjordeid. Vi treng deg som har kompetanse innan vegplanlegging, prosjektering, drift og vedlikehald av veg, samt fleire fagområde. Bli med frå starten og sett ditt preg på ei ny avdeling for å gi det nye fylket gode og trygge vegar og god infrastruktur.

Seksjon for vedlikehald, drift og beredskap har ansvar for drift og vedlikehald av fylkesvegane. Driftsoppgåver er å følgje opp
drifts-/elektroentreprenørane sitt arbeid og bestille tilleggsarbeid hjå desse, og
syte for best mogleg framkomst på vegane. Vedlikehaldsoppgåver er bestilling og
oppfølging av dekkelegging, bru/kaivedlikehald, tunneloppgradering og andre
vedlikehaldsoppgåver. Dei viktigaste oppgåvene er planlegging av arbeid, utarbeiding av grunnlag for
budsjettsøknader, oppfølging av entreprenør og økonomioppfølging innan tildelte
midlar.

Planlegging og Utbyggingsseksjonen har ansvar for planlegging og bygging av fylkesvegar, g-s vegar, tunnelar og bruer i Vestland
fylkeskommune. Seksjonen dekker alle fagområde knytt til dette arbeidet;
planlegging, prosjektering, grunnerverv, landmåling, geologi, geoteknikk og
utbygging/byggherre. Byggherremiljøet er delt i 3 geografiske einingar,
Prosjekt Nord (Sogn og Fjordane), Prosjekt Sør (Hordaland) og Prosjekt Bergen.

Arbeidsoppgåver

 • Byggherrestøtte - Prosjekt Bergen og Prosjekt nord, Drift nord, Vedlikehald nord og Vedlikehald sør.
  8 stillingar lokalisert i Leikanger, Eid, Førde eller Bergen. Kontakt einingsleiar for spørsmål.

  • Ulike oppgåver knytt til investering, drift og vedlikehald
  • Det kan vere oppgåver innan kvalitetsoppfølging, HMS, økonomi 

Personlege eigenskaper

 • Vi er ute etter medarbeidarar som er fleksibel, sjølvstendig, har gode samarbeidsevner, er løysingsorienterte og har og gjennomføringsevne.

Kvalifikasjonar

  • Du må ha førarkort klasse B, i særskilte tilfelle kan krav om førarkort fråvikast.   
  • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule, minimum 3 år. Omfattande
   og relevant erfaring, samt gode personlege føresetnader kan kompensere for
  • manglande formell utdanning
  • Erfaring innan fagområdet
  • Det er ein fordel med erfaring frå kontraktsarbeid, kjennskap til HMS- arbeid og relevante IKT- system

Følgjande blir tilbydd

  • Ei faglig utfordrande og spennande stilling med stor samfunnspåverknad
  • Eit sterkt og inkluderande fagmiljø  
  • Spennande oppgåver og gode vilkår for fagleg utvikling
  • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår 

  Andre opplysningar 

  Av praktiske årsaker har vi samla fleire stillingar i kvar annonse. Når du søker på stillinga spør vi deg

 • om kva stilling du primært søker på, og kva arbeidsstad du vil ha. Vi spør deg
 • også om du er interessert i andre stillingar og andre arbeidsstader. Dersom det
 • er spesifikke andre stillingar du er interessert i, gi gjerne også beskjed om
 • dette i søknaden din. Dersom du har spørsmål til stillingane, ta kontakt med
 • den leiaren som står oppgitt på di stilling. Om du har spørsmål om tilsetjingsprosessen, kontakt Ruben Nordvik på telefon 969 43 099.

Om arbeidsplassen

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Åsmund Sekse
Åsmund Sekse
Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Jorunn Hillestad Sekse
Jorunn Hillestad Sekse
Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Eivind Yttri
Eivind Yttri
Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Gunnar Solbakken
Gunnar Solbakken
Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Cathrine Botnevik
Cathrine Botnevik