Assisterande rektor - Stend vgs

Stend vidaregåande skule har om lag 520 elevar innan naturbruk, idrettsfag, service og samferdsle, allmennfagleg påbygging og klassar med redusert elevtal. Skulen ligg vakkert til ved Fanafjorden i Bergen kommune og har om lag 170 tilsette. Stend vidaregåande skule arbeider aktivt med å utvikle organisasjonen og studietilbodet, slik at tilbodet til den einskilde elev skal bli best mogleg. Skulen har store ambisjonar, og har som mål å vere leiande innanfor dei programområda skulen tilbyr. Stend har fokus på læring gjennom praksis og tett samarbeid med næringslivet.
Frå 01.08.2019 har skulen ledig stilling som assisterande rektor.

Vi søkjer etter ein person som er interessert i pedagogisk og administrativ skuleleiing og skuleutvikling. Ass. rektor skal arbeide tett med rektor, og er saman med rektor ansvarleg for utvikling og drift av skulen og skulegarden.

Arbeidsoppgåver

 • Assisterande rektor er rektor sin næraste medarbeidar og skal fungere som rektor i hans fråvær.
 • Assisterande rektor sitt ansvarsområde omfattar i tillegg arbeid med skuleutvikling, ressursplanlegging, samarbeid med eksterne utdanningsinstitusjonar og marknadsføring av skulen.
 • Assisterande rektor er leiar for det spesialpedagogisk arbeidet i ordinære klassar, og har personalansvar for tilsette i elevtenesta.
 • Det vert lagt noko undervisning til stillinga, og det er difor eit krav om at søkjar har undervisningskompetanse i eitt eller fleire av faga i skulen sine utdanningsprogram.

Personlege eigenskaper

 • Skulen søkjer ein person som er resultatorientert og ansvarsbevisst, og som arbeider strukturert.
 • Du må vere ein god lagspelar, men også kunne arbeide sjølvstendig.
 • Du må vere sosial og inkluderande, og ha evne til å bygge gode relasjonar.
 • Du må ha stort engasjement og evne til å motivere.

Kvalifikasjonar

 • Til alle pedagogiske leiarstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jamfør Opplæringslova.
 • Erfaring som avdelingsleiar eller assisterande rektor er ønskjeleg.
 • Utdanning innan leiing og organisasjonsutvikling er ønskjeleg.
 • Kunnskap om personalarbeid.
 • Kunnskap om IKT til pedagogisk og administrativ bruk.
 • Den som skal tilsetjast i vidaregåande skule må leggje fram politiattest.
 • Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader.

Følgjande blir tilbydd

 • Stend vgs. er ein arbeidsplass med godt sosialt miljø og stor fagleg breidde, der du vert inkludert i eit aktivt og positivt miljø.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar.
 • Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.

Om arbeidsplassen

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse.

Kontaktperson for stillingsutlysninga
Profilbilde av Magnus Vaktskjold
Magnus Vaktskjold