Kunst i offentleg rom

Fylkeskommunen  skal setje av 1,2 prosent av totale byggekostnadar ved nye bygg og større ombyggingar til kunst. Dette kan du sjå mellom anna på alle nyare vidaregåande skular i Hordaland og langs Bybanen i Bergen. 

Dette gir mange høve til å oppleve kunst i kvardagen. Kunsten som tar plass i våre felles rom er vårt felles eige. Det er difor viktig at det ligg reglar for korleis denne skal veljast ut – og at både kunstfagleg kompetanse og brukarmedverknad er til stades.

Oversikt over kunsten

Her kan du lese og sjå ein oversyn over kunst som Hordaland fylkeskommune har i det offentlege rom. (Fleire kjem etter kvart)