Prosjekttilskot: Større kulturprosjekt

1. januar 2020 vert Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar slått saman til Vestland fylkeskommune. Nye tilskotsordningar for kultur i Vestland fylkeskommune er under arbeid. Fylkesrådmannen vil legge fram dette for politisk handsaming og avgjerd i Hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylkeskommune 21. januar 2020. Dei nye tilskotsordningane vil bli presentert på nettsida til Vestland fylkeskommune, www.vlfk.no kort tid etter dette møtet.

Kven kan søkje

Både det profesjonelle og frivillige kulturfeltet, og tiltak som har idrett og friluftsliv som hovudføremål, kan søkje i denne ordninga.

Med større meinast at det omsøkte tiltaket skal ha ei viss fagleg tyngd og storleik. Det skal vere særskilde tiltak med klåre prosjekttankar som skil seg tydeleg frå dagleg drift. Det skal vere tydelege føregangsprosjekt med klår verdi for utviklinga av kulturlivet i fylket.

Organisasjonar, foreiningar og lag må ha organisasjonsnummer for å søkje. Privatpersonar kan søkje tilskot eventuelt på vegner av ei gruppe. Då vert det stilt krav om at fødselsnummer vert oppgjeve, og evt tilskot er oppgåvepliktig til skattemynde.

Organisasjonar/institusjonar som tek i mot driftsstøtte frå HFK kan søkje tilskot frå desse ordningane om det gjeld særskilte tiltak, slik som t.d. samarbeidsprosjekt og utprøving av nye tiltak.

Kva kan støttast

Kultur- eller idrettstiltak med ei viss fagleg tyngd og storleik og ein klår prosjekttanke. Det skal vere tydelege føregangsprosjekt med klår verdi for utviklinga av kulturlivet i fylket.

Fylkeskommunen si rolle er å vere ein regional utviklar, så prosjektet må ha regional verdi og / eller nedslagsfelt. Desse tilskotsmidlane gir høve til å prøve ut nye prosjekt og tiltak som kan vere med på å vidareutvikle kulturlivet i Hordaland, t.d. setje i gang pilotprosjekt som vil ha overføringsverdi til andre.

HFK har tre beslekta søknadsordningar for prosjektstøtte innan kulturfeltet, som er meint å utfylle kvarandre:

 • Prosjekttilskot: Kultur – amatør
 • Prosjekttilskot : kunst og kultur – profesjonell
 • Prosjekttilskot: Større kulturprosjekt

Sjå gjerne på nettsidene til dei andre to ordningane også om du er i tvil om kva som er rett søknadsordning for dykkar prosjekt.

Det er totalt sett av 1 000 000 kroner til ordninga Prosjekttilskot: Større kulturprosjekt i 2019. Den enkelte løyving ligg som regel mellom 50 000 og 200 000 kroner. Hordaland fylkeskommune fullfinansierer normalt ikkje prosjekt.

Det blir ikkje gitt støtte til følgjande:

 • Innkjøp og vedlikehald av bygg, utstyr og instrument.
 • Ordinær drift av institusjonar, organisasjonar, lag, grupper og tilsvarande.
 • Tiltak/prosjekt i regi av fylkeskommunale institusjonar - t.d. vidaregåande skular.
 • Utgjeving av litteratur, film og musikk. (Unntak kan vere dokumentasjon med kulturhistorisk verdi).
 • Deltaking på seminar, utdanning, studiereiser, gjestekunstnaropphald ol.

Om det gjeld støtte til produksjon må det ligge føre plan for utbreiing og formidling.

Sjå full oversikt over innretting og kriteria.


Føremål med ordninga

Tilskotsordninga skal stimulere til aktivitet og sikre innbyggjarar i heile fylket høve til å delta i eit mangfaldig kulturliv slik det er skissert i Premiss: kultur, regional kulturplan for Hordaland 2015-2025. Kulturpolitikken skal fremje og støtte eit sterkt frivillig kulturliv, og det skal stimulerast til nettverk og samarbeid. Barn og ungdom har spesiell merksemd, og ein ønskjer å stimulere spesielt til at unge sjølv er aktive deltakarar i prosjektet.

Det skal elles tas omsyn til følgjande vedtekne kulturpolitiske mål og søkje å oppfylle desse:

 • Kulturpolitikken skal fremje demokrati og ytringsfridom.
 • Hordaland skal ha eit rikt, aktivt og mangfaldig kulturliv, med tilgang for alle.
 • Kulturpolitikken skal identifisere og styrke miljø og aktivitetar der Hordaland er eller kan vere leiande.

Vurdering av søknad

Absolutte kriteria:

Det omsøkte prosjektet skal oppfylle dei tre første punkta (a, b og c) for å kunne verte tilrådd støtte.

   a. Prosjektet skal vere i samsvar med føremålet i søknadsordninga
   b. Prosjektet skal stette ein eller fleire satsingar i Regional kulturplan
   c. Prosjektet skal ha regional kulturverdi, dvs. ha ein kommuneovergripande funksjon og / eller særskilt kulturverdi.

Om regional verdi:
Omgrepet regional viser her til to prinsipielle hovudkriterium:

 • Geografisk kriterium (geografisk nedslagsfelt og verkeområde): Om tiltaket omfattar fleire kommunar og/eller om tiltaket vert gjennomført eller har deltaking frå meir enn to kommunar.
 • Funksjonskriterium (regional funksjon i kraft av oppdrag, storleik, fagleg tyngd, kvalitet og særpreg).


Alle tilrådde tiltak og prosjekt skal ha regional verdi – geografisk og / eller funksjon. Storleik og omfang treng ikkje vere avgjerande. Fagleg kvalitet og særleg grad av nyskaping m.m. kan også ligge til grunn for at eit tiltak har regional verdi.

I tråd med kulturlova er det kommunane som skal leggje til rette for og sikre eit breitt lokalt kulturtilbod der folk bur og arbeider. Fylkeskommunen si rolle er å vere ein regional utviklar, og ha oversyn og sikre tilgjenge til meir spesialiserte eller regionale kulturtilbod.

Vurderingskriteria:

Støtte gjennom desse tilskotsordningane / kulturstøtte er ikkje rettigheitsbasert, og det er vanlegvis mange fleire kvalifiserte søkjarar enn der er tilgjengelege midlar. Ved den skjønnsmessige vurderinga vil det mellom anna bli lagt vekt på dei følgjande kriteria. Ein søknad må ikkje oppfylle alle vurderingskriteria, men jo sterkare og jo fleire av desse som vert oppfylt, dess meir relevant vil søknaden vere for ordninga:

   a. Utvikling av kulturlivet i fylket, t.d. ha verdi som pilotprosjekt og bidra til større breidde.
   b. Dokumentasjon av kulturhistorie
   c. Samarbeid og nettverk
   d. At tiltaket er utadretta og ope
   e. Kvalitativt nivå på prosjekt og søknad.
   f. Tidlegare vist gjennomføringsevne
   g. Støtte og forankring i heimkommunar og evt nasjonalt

Ved søknader om støtte til festivalar skal det i tillegg leggast følgjande kriteria til grunn for vurderinga:

   h. Festivalen sin eigenart, kunstnarlege profil og fokus på utvikling av det kunstnarlege uttrykket
   i. Formidlingsevne og publikumsoppslutning

I tillegg skal det takast hensyn til den samla fordelinga av omsyn til geografi og sjanger.

Det er mogeleg å søkje midlar til årvisse/jamne tiltak. Søkjar må då vere merksam på at dette er prosjekttilskot og at søknadene kvart år vert vurdert på nytt opp imot samla søkjarmasse.

 

Søknadskrav, Sakshandsaming og vedtak

Søkjar må fylle ut nettbasert søknadsskjema for ordninga.

Forvaltningslova skal leggjast til grunn for all søknadshandsaming i Hordaland fylkeskommune. Alle søknader er i utgangspunktet offentleg tilgjengelege, jf. Forvaltningslova (Fvl.). Unnatak gjeld persponopplysningar. Desse vert unnateke offentlegheita jf. Fvl. §13. I særlege tilfelle kan utsett offentlegheit vurderast etter Fvl. Ta kontakt med sakshandsamar angåande dette spørsmålet.

Kultur- og idrettsavdelinga førebur søknadane for politisk handsaming og vedtak i Utval for kultur, idrett og regional utvikling. Kvar søknad er eit einskildvedtak og innstilling skal grunngjevast i saksframlegget. Utvalet har møte ei gong i månaden, og ein tek sikte på at søknadane vert handsama innan tre månader etter søknadsfrist.

Om HFK ikkje finn rom til å løyve minst 1/3 av søknadssummen, vil søknaden få avslag. Dvs. at ein bør ha realisme i budsjett og søknadssum

Ang oppsett av budsjett i søknadsskjema:

 • Søkjar skal i søknaden fylle ut budsjettskjemaet og sette inn aktuelle inntekter og utgiftar.
 • Gruppér inntektene og utgiftene i 4 – 9 høvelege kategoriar (t.d. husleige, honorar, billettinntekter, eigeninnsats, offentlege tilskot). Det er mogleg å levere eit meir detaljert budsjett som vedlegg.
 • Budsjettet må vere i balanse. Dette vil si at totalsum til inntekter og totalsum til utgiftar skal vere lik.
 • Dersom ein har søkt andre tilskot, må det kommenterast om desse er innvilga. Dersom ein får svar etter at søknaden er sendt inn, kan ein ettersende dette.

Tips til budsjettet:

 • Dei beløpa som vert ført opp treng ikkje vere heilt nøyaktige, men det må gjerast ei vurdering av kva dei einskilde kategoriane kan ha av kostnad.
 • Det er viktig å vere realistisk når ein sett opp budsjettet. Kommenter gjerne om det er utgifter eller inntekter som er særleg usikre.
 • Sjå til at det er samsvar mellom skildringa av prosjektet («Om prosjektet») og budsjettet.
 • Det er viktig å få fram verdien av evt. eigeninnsats / frivillig arbeid i budsjettet.

Oppfølging, rapportering og kontroll

Tiltaket skal gjennomførast på den måten og i det tidsrom som går fram av søknaden. Eventuelle vesentlege endringar i prosjektet må meldast skriftleg til sakshandsamar for vurdering og godkjenning.

Tilsegnsmottakar skal rapportere og sende inn rekneskap innan 3 månader etter at tiltaket er gjennomført.

Rapporten skal sendast til hfk@hfk.no merka med saksnummer som er oppgitt i tilsegnsbrev.

Rapporten skal gje ein kortfatta skildring av:

 • Når og kor tiltaket vart gjennomført og korleis dette vart gjort.
 • Eventuelle avvik frå vilkåra med nærare grunngjeving.
 • Eventuelle avvik frå søknadsgrunnlag (planar/budsjett) med

Det må også leggast ved oversiktsrekneskap – dvs ikkje vedlegg/bilag.

Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha høve til å setja i verk kontroll med at midlar vert forvalta som føresett. Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha rett til dei dokument og opplysningar ein finn påkravd for sin kontroll.

Klage

Part eller andre med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket innan ein frist på tre - 3 - veker. Fristen vert rekna frå den dagen søkjar mottok melding om vedtaket. Den fylkeskommunale klagenemnda er klageinstans. Ei klage må innehalde opplysningar om kva vedtak det vert klaga over, årsaka til at det vert klaga og kva endringar ein meiner bør gjerast, og sendast til Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 Bergen eller hfk@hfk.no.

Relevante dokument

Tidlegare tildelingar

Seniorrådgjevar
Profilbilde av Tone Stedal Haugland
Tone Stedal Haugland
48994929