Driftsstønad til kunst, kultur, og idrett i Vestland fylkeskommune

Kulturaktørar kan søkje om driftstilskot frå Vestland fylkeskommune. Søk via elektronisk søknads-/registreringsskjema innan 1. april 2019.

Søknaden vert handsama som del av budsjettprosessen for 2020.

Frå 1. januar 2020 er Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune slått saman til Vestland fylkeskommune.

Kven som kan søkje

Aktørar innan kunst- , kultur-, frilufts- og idrettsfeltet med hovudaktivitet i Vestland fylkeskommune. Verksemda skal vere ideell (ikkje-kommersiell) og ha sterk regional verdi, det vil seie verdi for heile eller større deler av fylket.  

Kva som kan få støtte

Driftstilskot er ikkje knytt til eit særskilt tiltak/prosjekt, men gjeld verksemda som heile. Det er knytt til verksemda sine vedtekne føremål og planar og grunngjeve ut frå dei fylkespolitiske målsettingane på feltet.

Tilskotet har eit langsiktig, strategisk preg, og går som hovudregel til varige føremål. I dette ligg at verksemda har ei tyding for kulturlivet i regionen, som inneber at fylkeskommunen - ut frå vedtekne kulturpolitiske målsettingar - bør medverke økonomisk til drifta.

Fylkeskommunalt driftstilskot vil først og fremst rette seg mot fylkesfemnande verksemder/aktørar. Dette gjeld verksemder/aktørar både innan det frivillige og profesjonelle kultur- og idrettsfeltet.

Føremål

Tilskot til drift er fylkeskommunen sitt viktigaste bidrag til finansieringa av kulturlivet i fylket. Kvar tildeling skal grunngjevast med klar forankring i dei fylkespolitiske målsettingane på kulturområdet.

Sjå Premiss: Kultur. Regional Kulturplan for Hordaland 2015 – 2025.

Kultur for alle, regional plan for Kultur i Sogn og Fjordane 2019 – 2027.

Grunngjevinga skal vere tydeleg formulert og tilgjengeleg, både internt og for allmenta.

Ytterlegare moment ved vurdering av søknad

Vurdering av regional verdi:

I tråd med kulturlova skal kommunane sikre eit breitt lokalt kulturtilbod. Fylkeskommunane skal ikkje overta kommunane sitt lokale ansvar, men ha oversyn og sikre tilgjenge til spesialiserte kulturtilbod innan ein viss reiseavstand. Fylkeskommunen si regionale utviklarrolle skal liggje til grunn for tilskotsforvaltinga. Omgrepet regional viser her til to hovudkriterium:

1. Geografisk kriterium (geografisk nedslagsfelt og verkeområde): 

Om den aktuelle verksemda eller tiltaket omfattar fleire kommunar og/eller om tiltaket vert gjennomført eller har deltaking frå meir enn ein kommune.

2.Funksjonskriterium (regional funksjon i kraft av oppdrag, storleik, fagleg tyngde, kvalitet og særpreg):

Storleik og omfang treng ikkje vere avgjerande. Omsynet til fagleg kvalitet og graden av nyskaping m.m. kan også ligge til grunn for at ein institusjon eller eit tiltak har ei regional rolle. Også der det gjeld særleg smale felt, kan ein institusjon eller eit tiltak ha ein regional funksjon i kraft av eksklusivitet og særlege kvalitetar og føremoner. Geografi- og funksjonskriteria vil ofte bli sett i samanheng.

I vurderinga av søknader vert det vidare lagt vekt på følgjande omsyn (i uprioritert rekkefølgje):

  • I kva grad verksemda oppfyller satsingar i våre regionale kulturplanar
  • I kva grad verksemda bidreg til ei utvikling av kulturlivet i fylket
  • I kva grad verksemda har verdi for kulturlivet i større delar av fylket 

Søknadskrav, sakshandsaming og vedtak

Søkjar må nytta det nettbaserte søknadsskjemaet med relevante opplasta vedlegg. Om det skulle vere naudsynt å sende inn vedlegg i etterkant skal desse merkast med «Vedlegg til driftsstøtte - søkjarnamn – arkivnr. 2019/156».

I tillegg til søknad må det leverast godkjend årsrapport og -rekneskap for 2018. Dette er eit krav for at søknaden skal verte handsama, og vi ønsker dette tilsendt så snart som mogleg. Viss dette ligg føre innan søknadsfristen ber vi dykk laste desse opp som vedlegg til søknaden.

Søknad om driftsstøtte inngår som ein del av budsjettprosessen for 2020. Endeleg budsjettvedtak vert gjort av Fylkestinget for Vestland fylkeskommune i desember 2019.

De vil få tilsendt svar på dykkar søknad innan januar 2020.

Oppfølging, rapportering og kontroll

For små organisasjonar er årsrapport- og årsrekneskap utan styret si godkjenning tilstrekkeleg. Store organisasjonar skal levera godkjent årsmelding- og årsrekneskap.

Mottakarar av driftsstøtte vil verte kalla inn til budsjett- og rapporteringsmøter. Dei som får størst løyvingar vil verte kalla inn årleg, mens mottakarar av mindre tilskot vil verta kalla inn kvart andre / tredje år. Eventuelle andre møter kan avtalast.

Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha høve til å sette i verk kontroll med at midlane vert forvalta som føresett. Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha rett til dei dokument og opplysningar ein finn påkravd for sin kontroll. Dersom drifta vert vesentleg endra, eller at det vert påvist tydelege feil eller manglar, kan heile eller deler av tilskotet krevjast betalt attende.

Klage

Forvaltningsloven § 28. omhandlar klagerett for part eller anna person med rettsleg klageinteresse ved einskildvedtak. Budsjettvedtak er ikkje omfatta av dette. Eventuell klage på budsjettvedtak skal likevel vurderast og handsamast, og det skal fattast eige vedtak om t.d. avvising av klagen i avgjerdsorganet.

Spesialkonsulent
Profilbilde av Irene Fredheim Kronen
Irene Fredheim Kronen
48895417