Administrasjonstilskot og grunntilskot til vaksenopplæring

1. januar 2020 vert Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar slått saman til Vestland fylkeskommune. Nye tilskotsordningar for kultur i Vestland fylkeskommune er under arbeid. Fylkesrådmannen vil legge fram dette for politisk handsaming og avgjerd i Hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylkeskommune 21. januar 2020. Dei nye tilskotsordningane vil bli presentert på nettsida til Vestland fylkeskommune, www.vlfk.no kort tid etter dette møtet.

Kven kan søkje

Eit studieforbund må vere godkjend av Undervisnings og Forskingsdepartementet (UFD) og ha dokumentert vaksenopplæringsaktivitet i Hordaland.

Det er berre studieforbunda som kan søke om tilskot, ikkje den enkelte medlemsorganisasjon.

Kva kan støttast

Godkjende studieforbund som har dokumentert vaksenopplæringstiltak i Hordaland får tilskot etter sitt SSB-registrerte studietimetal.

Tilskotet blir utrekna etter timetalet for to år tilbake - ut i frå statistikken til SSB.

Type aktivitetar som kan få stønad må samsvare med «Forskrifter gitt i medhold av Lov av 28. mai 1976 nr 35 om voksenopplæring».

Føremål med ordninga

Stønad til organisert opplæring i samsvar med ein studieplan som på førehand er godkjend av studieforbundet.

Krav til søknad

Søkjar må vere fylkeslag i eit studieforbund på landsplan.

Obligatoriske vedlegg til søknaden er driftsrapport- med oversiktsrekneskap frå førre år og budsjett for inneverande år (eventuelt årsmelding og årsrekneskap frå førre år om dette er utarbeida). For små organisasjonar er årsrapport- og årsrekneskap utan styret si godkjenning tilstrekkeleg.