Kunst- og kulturproduksjonar til skulen

Vil du formidle kunst og kultur til skuleelevar? Hordaland fylkeskommune har ansvar for kunst- og kulturformidling til elevar i grunn- og vidaregåande skular i Hordaland.

Programmet vert finansiert og tilrettelagt i samarbeid med Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge. Det varierer frå år til år, og ein må kvart år sende inn forslag til programmet.

Kven kan sende inn forslag?

Profesjonelle utøvarar, institusjonar og andre tilbydarar innan dei ulike utrykka kan sende inn forslag til programmet.

Innhald

Hordaland fylkeskommune sitt samla program skal omfatte visuell kunst, film, litteratur, scenekunst, musikk, kulturarv og kunstartar i samspel. Elevane skal gjennom skulegangen få eit variert tilbod, og oppleve profesjonell kunst og kultur både på skulen, kulturhus og andre kunst- og kulturinstitusjonar/ -arenaer. Kunst- og kulturformidlingsprogrammet i skulen er for elevane og skal skje i skuletida.

Kulturprogram på bokbåten Epos er ein del av tilbodet. Dersom de kryssar av for framføring på Epos, forventar vi at produksjonen kan tilpassast bokbåten. De finn meir om krava til kulturprogrammet lengre nede på sida under overskrifta Bokbåten Epos – om å vere kulturutøvar om bord.

Elevane på alle trinn skal medverke og delta i tilboda i Den kulturelle skolesekken (DKS). Elevmedverknad kan skje i planleggings-, programmerings- eller produksjonsfasen i tilbodet, i møtet med produksjonen og utøvarane, eller i ulike former for etterarbeid og evaluering av tilbodet.

Eit tiltak er å auke andelen nynorskproduksjonar, jamfør Regional kulturplan for Hordaland. Regionalt samarbeid er prioritert. Ein ser på Vestlandet som ein viktig kulturregion og ser positivt på prosjekt som går på tvers av fylkesgrensene. Det er i tillegg også prioritert å styrke mangfaldet i aktivitet og deltaking for grupper som treng særskild tilrettelegging, samt tilrettelegge informasjon for ulike brukargrupper

Føremål med ordninga

Den kulturelle skolesekken skal sikre eit profesjonelt kunsttilbod i skulen på ein måte som understøtter det pedagogiske arbeidet og bidreg til realisering av skulen sine læreplanmål.

Måla med programmet er:

 • å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod,
 • å leggje til rette for at elevar i skulen skal få tilgang til, gjere seg kjende med og få eit positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag,
 • å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål,
 • å gje born oppleving av kunst og styrke deira eiga skaparevne,
 • å styrkje born si evne til å stille spørsmål, og stimulere til undring og kritisk vurdering.

Kriterium

HFK har vedteke følgjande kriterium som ligg til grunn for programmet for kunst- og kulturformidling i skulen.

 • Forslagsstillar skal ha levert fullstendig søknad innan fristen, med vedlegg eller link til lyd- og/eller filmopptak der dette er naturleg.
 • Kvar produksjon i programmet skal ha profesjonalitet i innhald og formidling.
 • Programmet skal gjennomførast i skuletida.
 • Programmet skal ha variasjon i uttrykk og genremessig bredd, spelestad og formidlingsmåte.
 • Programmet skal tilføre skulen møte med profesjonell kunst og kultur, og ikkje erstatte delar av skulen sin undervisning i estetiske fag.
 • Det skal vera eit særskild fokus på regionale og lokale utøvarar, og nyskapande kunst skal prioriterast.
 • Det samla programmet skal ha god kjønnsfordeling blant utøvarane.
 • Det samla programmet skal innehalde ein høg del produksjonar på nynorsk og målføre.
 • I det samla programmet skal det vera god balanse mellom ulike formidlingsmåtar og –arenaer.
 • I det samla programmet skal det vera god balanse mellom produksjonar av/med freelanceutøvarar/frie grupper og større kunst- og kulturinstitusjonar.
 • På scenekunstfeltet skal tilbodet fordelast slik at større kunst- og kulturinstitusjonar og freelanceutøvarar/frie grupper kvar skal ha minimum 30% av volumet til høvesvis grunnskulen og vidaregåande skule, dersom det er søkjargrunnlag for det.

 

Økonomi

HFK nyttar til kvar tid vedtekne avtalar om oppdrag for Den kulturelle skolesekken. Gjeldande avtaler er: ASA 4401 Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner. Avtalen er forhandla fram av MFO og KS.

Oppdragstakar kan velje å ta oppdraget som næring eller som frilans lønsmottakar. Oppdrag som næring vert honorert etter satsar som går fram av rammeavtalen. Oppdrag som frilans lønsmottakar vert honorert etter satsar som går fram av rammeavtalen, redusert tilsvarande arbeidsgjevaravgifta.
Dagsats næring: kr 4500,-
Timesats førearbeid/preproduksjon næring: kr 625,-
Dagsats frilans lønsmottakar: kr 3945,-
Timesats førearbeid/preproduksjon frilans lønsmottakar: kr 548,-.

ASA 4401 Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner 

I særskilde tilfelle kan det verte vurdert å gå inn med mindre produksjonsmidlar. Trong for produksjonsmidlar må spesifiserast i boksen Ev. andre utgifter/produksjonsmidlar i skjemaet. 

Prosessar for handsaming

Hordaland fylkeskommune legg fagleg og praktisk vurdering til grunn for samansettinga av kunst- og kulturtilbodet i skulen.

Det er faggrupper for alle felta i programmet, og eit overordna fagleg råd som mellom anna definerer særskilde satsingar. I faggruppene er det både interne og eksterne representantar, og i det faglege rådet er i tillegg Høgskulen på Vestlandet, Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune og lærarane representerte. Ungdomens fylkesutval utgjer eit ungdomsprogramråd.

Alle forslaga vert vurderte av faggruppene. Ungdomsprogramrådet vel deretter ut fire produksjonar som går direkte inn i programmet; to til grunnskulen og to til vidaregåande skule. Med bakgrunn i innstilling frå faggruppene og ungdomsprogramrådet sitt val, legg Hordaland fylkeskommune det endelege programmet med omsyn til variasjon i uttrykk, formidlingsstad, formidlingsform etc. Programmet vert vedteke av fagleg råd.

Svarbreva kjem i Altinn til verksemda dersom de skriv organisasjonsnummer eller til privatpersonen dersom de sender inn forslag som privatperson. Enkeltpersonføretak /verksemder og organisasjonar må ha organisasjonsnummer når dei sender inn forslaget. Privatpersonar må føre inn fødselsdato og år. Dei siste kan også ev. sende forslag på vegne av ei gruppe.

HFK praktiserer meiroffentlegheit og alle innsende forslag er såleis offentlege. Ta kontakt dersom de har trong for meir informasjon om dette.

Bokbåten Epos - om å vere kulturutøvar om bord

Bokbåten Epos er eit vestlandssamarbeid mellom fylkeskommunane i Hordaland og Møre og Romsdal.

Epos er på tur i Hordaland i mars/april og i november. Kvar tur er på 21 dagar, og har ei rute nord for Bergen og ei rute sør for Bergen. Det er vanleg at ein er med 10 til 11 dagar på haustturen og 10 til 11 dagar på vårturen. Oppdraget dreier seg om både vår- og hausttur. Om ein ikkje ynskjer vere med på begge turane, må ein gje melding om dette.

På bokbåten har bibliotekarar, mannskap og dei som skal ha kulturprogrammet kvar sine ansvarsområder, men er elles eit team for å lage kvart bokbåtstopp til ei god og minnerik oppleving for dei som kjem om bord.

Ein lever tett på kvarandre på Epos, alle har eit ansvar for å gjere opphaldet om bord trygg og triveleg.

Det kan maksimalt vere to kulturutøvarar om bord samstundes, då det er avgrensa med lugarar om bord.

Scena på bokbåten er ikkje bygd opp, og målar om lag 2 x 1,5 meter. Det er ikkje høve til å blende rommet. Scenerommet er det same som bibliotekrommet. Etter kvar framsyning, må programhaldar hjelpe å komprimere eventuell scenerigg og rydde vekk eventuelle effektar.

Det er ulikt kor mange stopp båten har kvar dag, men det vert gjort avtale om opp mot 3 framsyningar kvar dag. Tida på kvar bokbåtstopp kan vere knapp, programmet kan ikkje vare stort meir enn 30 minuttar.

Det kan vere svært varierande kor stort publikummet om bord er, det er opne arrangement. Det kan også eit alderspenn frå 0 til 100 år blant tilhøyrarane, men målgruppa for kulturprogrammet er primært grunnskulen.

Vi gjer merksam på at det om bord vert tilbydd tradisjonell norsk mat.

Til slutt: Ei reise med bokbåten Epos er eit vakkert eventyr. Velkomen til å sende innspel.

For spørsmål om bokbåten ta kontakt med Sigrid Furnes.