Kunst og kulturformidling i skulen

Hordaland fylkeskommune (HFK) har i oppgåve å formidle kunst- og kulturuttrykk av ypparste kvalitet til alle elevar i grunnskulen og i den vidaregåande skulen. På programmet til Den kulturelle skulesekken (DKS) i Hordaland finn de musikk, film, kulturarv, litteratur, scenekunst og visuell kunst.

I grunnskulen vert tilboda fordelt til skulane, medan i vidaregåande opplæring er det skulen som sjølv vel program. På skulen er det kulturkontakten som har i oppgåve å informere resten av skulen om aktuelle hendingar.

DKS er eit samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og vert finansiert av spelemidlar frå Norsk Tipping. Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Noreg har det nasjonale ansvaret.

Den kulturelle skolesekken skal sikre eit profesjonelt kunsttilbod i skulen på ein måte som understøtter det pedagogiske arbeidet og bidreg til realisering av skulen sine læreplanmål.

Måla med programmet er:

  • å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod,
  • å leggje til rette for at elevar i skulen skal få tilgang til, gjere seg kjende med og få eit positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag,
  • å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål,
  • å gje born oppleving av kunst og styrke deira eiga skaparevne,
  • å styrkje born si evne til å stille spørsmål, og stimulere til undring og kritisk vurdering.

Korleis finn du tilbodet til din skule

Bruk http://hordaland.ksys.no/

Du finn skulen din øvst på venstre side. Der finn du også eit oversyn over komande turnear.

Ønskjer du å sjå programmet for heile kommunen din, vel du «kommune» i menyen.

Der kan du også sjå kven som er kommunekontakt. I tillegg til fylkeskommunen sitt tilbod som du finn her, vil skular også få tilbod frå eigen kommune, finansiert av spelemidlane kvar einskild kommune får tildelt.