Kunst og kulturformidling i skulen

Hordaland fylkeskommune (HFK) har i oppgåve å formidle kunst- og kulturuttrykk av ypparste kvalitet til alle elevar i grunnskulen og i den vidaregåande skulen. På programmet til Den kulturelle skulesekken (DKS) i Hordaland finn de musikk, film, kulturarv, litteratur, scenekunst og visuell kunst.

I grunnskulen vert tilboda fordelt til skulane, medan i vidaregåande opplæring er det skulen som sjølv vel program. På skulen er det kulturkontakten som har i oppgåve å informere resten av skulen om aktuelle hendingar.

DKS er eit samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og vert finansiert av spelemidlar frå Norsk Tipping. Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Noreg har det nasjonale ansvaret.

Den kulturelle skolesekken skal sikre eit profesjonelt kunsttilbod i skulen på ein måte som understøtter det pedagogiske arbeidet og bidreg til realisering av skulen sine læreplanmål.

Måla med programmet er:

  • å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod,
  • å leggje til rette for at elevar i skulen skal få tilgang til, gjere seg kjende med og få eit positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag,
  • å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål,
  • å gje born oppleving av kunst og styrke deira eiga skaparevne,
  • å styrkje born si evne til å stille spørsmål, og stimulere til undring og kritisk vurdering.

Korleis finn du tilbodet til din skule

Bruk http://hordaland.ksys.no/

Du finn skulen din øvst på venstre side. Der finn du også eit oversyn over komande turnear.

Ønskjer du å sjå programmet for heile kommunen din, vel du «kommune» i menyen.

Der kan du også sjå kven som er kommunekontakt. I tillegg til fylkeskommunen sitt tilbod som du finn her, vil skular også få tilbod frå eigen kommune, finansiert av spelemidlane kvar einskild kommune får tildelt.

Profilbilde av Charlotte Espeland
Charlotte Espeland
48995606