Litteratur og formidling

Fylkesbiblioteket samarbeider med biblioteka  om å  vidareutvikle aktiv formidling av litteratur og andre medium, og fungere som lokale litteraturhus

Vi arrangerer kurs og møte, og legg til rette for samarbeid. Ut frå tilgjengelege ressursar kan vi organisere og støtte turnear i biblioteka. Vi hjelper biblioteka til å forbetre formidlinga både i dei fysiske romma og via nettsidene. Fylkesbiblioteket set i verk nasjonale program i regionen og initierer nye tiltak innan litteraturformidling og lesestimulering. Målet er at innbyggjarane i Hordaland møter moderne og attraktive bibliotek, med tilbod til ulike brukargrupper.

Barn og unge er viktige målgrupper, og saman med skulane/skulebiblioteka er folkebiblioteka sentrale når det gjeld kompetanse på lesing og litteraturformidling. Leseglede, lesedugleik og rett bok til rett lesar, er nokre stikkord. Nynorsk litteratur får særleg merksemd i mange kommunar i Hordaland.  Vi tilbyr mellom anna nynorske lesegledarar.

Leseknappen

Målet med Leseknappen er å støtte opp under den første leseopplæringa. Hovudmålgruppa er elevar i 2. klasse, som har eller er på veg til å knekke lesekoden.

I opplegget er det eit samarbeid mellom folkebibliotek, skule og foreldre. Folkebiblioteka sender ut brev til skular, med invitasjon og informasjon om Leseknappen. Barna vitjar folkebiblioteket med klassen og får med seg heim informasjon om Leseknappen, eit lesekort og ei forslagsliste over bøker. Barna står sjølvsagt fritt til å velje kva bøker dei vil lese. Målet er å skape leselyst og lesedugleik. Når barnet har lese ti bøker, kan det levere lesekortet på biblioteket og få overrekt Leseknappen. Det er ingen tidsfrist for innlevering av lesekortet.

Opplegget rundt Leseknappen blei først utvikla av Lenvik bibliotek.  Dette opplegget har ikkje eigen nettstad. Fylkesbiblioteket koordinerer frå tid til anna felles bestilling av leseknappar, da desse vert produsert etter bestilling og det er dyrt om kvart bibliotek skal bestille det dei treng direkte. Leseknappen er et flott emaljert jakkemerke i fargar, utforma av Elisabeth Moseng, som også har illustrert fleire barnebøker.

For å auke mengda av bøker til Leseknappen, har fylkesbiblioteket oppdatert klassesettsamlinga med bøker til denne målgruppe. Dei fleste bøkene er på nynorsk, men vi har også kjøpt nokre sett på bokmål.

 

Sommarles

Folkebiblioteka i Hordaland har sidan 2016 og med stadig aukande deltaking vore med vore med på den landsdekkjande lesekampanjen Sommarles. Målet er at barn i grunnskulen frå 1. t.o.m. 7. trinn skal bli inspirerte til å lese i sommarhalvåret, og dermed halde i hevd og få auka lesedugleik gjennom ein lang sommarferie.

Sommarles er ein nettbasert lesekampanje der barn finn ei spesialskriven forteljing, som inspirerer til leselyst og å gå inn i bøkene. Barna samlar poeng for kvar bokside dei les, dei svarar på oppgåver, ser kva bøker venar les og tener seg digitale troféar. Undervegs gjer dei seg fortente til små premiar, som dei kan hente på biblioteket. Kampanjen er populær, og særleg slår han godt an hos gutar, som elles ikkje les så mykje som jenter plar gjere.

Sommarles vert arrangert på fylkesbiblioteknivå. Sjølve kampanjen er laga, utvikla og eigd av Vestfold fylkesbibliotek, Vestfoldbibliotekene og Snuti AS. Snuti AS designar, driftar og utviklar dei tekniske løysingen, og samarbeider om innhald og anna med ei arbeidsgruppe som kvart år alternerer blant fylkesbiblioteka.   

Det er vanleg at Sommarles vert avslutta med ein Sommarlesfest, og kvart år arrangerer Hordaland fylkesbibliotek turne med kjend kulturutøvar som vi tilbyr biblioteka å ta del i. 

Sommarleskampanjen er støtta av Hordaland fylkeskommune, og avslutningsturneane vert støtta av Hordaland fylkeskommune og Folkeakademiet Hordaland.