Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - oktober 2019

Møtet utgår!

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne skal gi råd, drøfte saker, informere og bidra til å gi funksjonshemma i Hordaland ein betre kvardag.

Rådet har sju medlemer med personlege varamedlemer. Fire representantar er valde etter forslag frå brukarorganisasjonane (FFO og SAFO) og tre representantar er politisk valde.