Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - august 2019

Program og sakliste er no publisert.

Program

Kl. 9:00:    Start

Kl. 09.05: Orientering: Folkehelseinstituttet, Jens Christoffer Skogen, presentasjon av    
                       folkehelsemeldingen.

Kl. 09:35: Orientering: Hordaland fylkeskommune, Eigedomsavdelinga, Merethe Mæland,
                       Nytt fylkeshus og Universell utforming. Orientering/dialog.

Kl. 10:35-14:00: Sakshandsaming til møtet er ferdig.

Sakene til møtet i rådet:

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne skal gi råd, drøfte saker, informere og bidra til å gi funksjonshemma i Hordaland ein betre kvardag.

Rådet har sju medlemer med personlege varamedlemer. Fire representantar er valde etter forslag frå brukarorganisasjonane (FFO og SAFO) og tre representantar er politisk valde.