Partssamansett utval - september 2019

Program og saker er no publisert

Program

Kl. 12:00      Opning og saksbehandling

Sakene til møte i utvalet

Det partssamansette utvalet skal utforme eit utkast til omstillingsavtale som mellom anna sikrar rammene for korleis dei tilsette skal sikrast medverknad og involvering i samanslåingsprosessen.

Utvalet skal leggje omstillingsavtalen fram for fellesnemnda for endeleg godkjenning. Det partssamansette utvalet er sett saman av fire hovudtillitsvalde frå arbeidstakarsida og fem faste medlemar frå fellesnemnda.