Klagenemnda - desember 2019

Program og saker vert publisert om lag ei veke før møtet.

Klagenemnda er klageinstans for enkeltvedtak fatta av fylkeskommunalt organ. Dette gjeld likevel ikkje vedtak som er fatta av fylkestinget. Nemnda har fem medlemer.