Planlegging for mjuke trafikantar i Hordaland

Korleis kan vi som planleggjarar i Hordaland bidra til utviklinga av eit attraktivt tilbod for gåande og syklande?

Satsing på syklistar og gåande vert løfta fram i regionale planar som eit viktig tiltak for å fremje folkehelse, skape gode tettstader og bidra til å redusere klimautsleppa. Det manglar sjeldan gode intensjonar for å utbetre tilhøva for desse trafikantane, men samstundes er det ikkje alltid desse vert realisert i møte med røynda.

På dette plannettverket vil vi difor setje fokus på korleis vi som planleggjarar i Hordaland kan bidra til utviklinga av eit attraktivt tilbod for gåande og syklande. Vi inviterer innleiarar frå kommunar og konsulentar, som arbeider med tematikken og som kan inspirera til vidare satsing og gjennomføring kringom i fylket.

Program

 • Kl. 09.30  Uformell prat med kaffi og vaflar i 1. etasje
 • Kl. 10.00  Velkomen - planlegging for mjuke trafikantar i Hordaland
  Eva-Katrine Taule, fagsjef plan, Hordaland fylkeskommune
 • Kl. 10.10  Felles fylkeskommunal satsing
  Hans-Christian Engum, seniorrådgjevar, planseksjonen / Lars Petter Klem, rådgjevar, planseksjonen / Torill Klinker, seksjonsleiar transportplanseksjonen / Sølve Dag Sondbø, seksjonsleiar klimaseksjonen
 • Kl. 10.35  Strategiar for lokal planlegging for mjuke trafikantar  
  Christian Kongsgård, regional sykkelkoordinator, Statens vegvesen region vest
 • Kl. 11.00  Pause
 • Kl. 11.15  Kartlegging av sykkelinfrastruktur
  Vegard Eriksen, arealplanlegger, Multiconsult
 • Kl. 11.45 Digitale medverknadsprosessar i utviklinga av sentrumsplan for Vossevangen

  Aslaug Tveit, dagleg leiar og urban designar, Leva Urban

 • Kl. 12.15  Lunsj

 • Kl. 13.00  Korleis kan sykkelbyavtale styrke satsinga lokalt?
  Andreas Moe Larsen, sykkelbykoordinator, Stord kommune
 • Kl. 13.30  Sikring av mjuke trafikantars interesser i offentleg-private samarbeid 
  Kristin Nåmdal, planleggar, og Alexander Helle, arkitekt og planleggar, Meland kommune
 • Kl. 14.00  Pause
 • Kl. 14.15  Gang- og sykkel som tettstadsutviklar i Lyngseidet
  Axel Sømme, Arkitektgruppen CUBUS
 • Kl. 14.45 Oppsummering og vel heim

Om plannettverk

Plannettverket er ein møteplass for alle som er involvert i kommuneplanlegging, med kommuneplanar, reguleringsplanar eller relevant sakshandsaming.

Planseksjonen i Hordaland fylkeskommune er sekretariat og inviterer til nettverksamlingar innanfor ulike tema gjennom året.

Ansvarleg for plannettverket
Lars Petter Klem
48 89 39 59