Landbrukskonferansen i Vestland 2019 - Klimaklokt Vestlandslandbruk

Hovudtema for årets konferanse er "Korleis møta klimautfordringar i matproduksjon"

Konferansen er eit samarbeid mellom Fylkesmannen i Vestland, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune.

Meld deg på konferansen her

Program

Tysdag 3. september

11.00 Ankomst og registrering
12.00 Lunsj
13.00 Opning og velkomen
Christian Rekkedal, landbruksdirektør, Fylkesmannen i Vestland og Bård Sandal, fylkesdirektør for innovasjon og næringsutvikling, Vestland fylkeskommune
13.20 For mykje og for lite vatn - norsk landbruk i eit endra klima
Jakob Simonhjell, direktør, Norsk landbruksrådgivning (NLR)
13.55 Planting av skog - kva betyr det for klima, miljø og næring
Kjersti Holt Hansen, forskar, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO)

14.35 Beinstrekk

14.50 Mat, mytar og jakta på syndebukkar
Birker Svihus, professor i ernæring, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)
15.25 Klimabonden - film
15.30 Praktisk klimaarbeid i kommunane - døme frå Nordhordaland
Laila Bjørge, landbrukssjef, Meland og Modalen kommune

16.00 Kaffipause med noko å bite i

16.30 Å ta klimakloke val heime - kafédialog
18.00 Avslutning første dag
Felles middag

Onsdag 4. september

09.00 Paralellsesjon A
A1
Forvaltningsrett og praktisk sakshandsaming
A2 Hjorteforvaltning eller forynging av skog - ja takk, begge deler!
A3 Vassforvaltning og miljø
A4 Korleis byggjer vi omdøme og rekrutterer nye til næringa?

09.45 Beinstrekk

09.55 Paralellsesjon B
B1
Produksjonstilskot - vurdering av vanleg produksjon
B2 Oppfølging av foryngingsplikt - framtidsskogen må utviklast no
B3 Jordvern = God planlegging
B4 Biogass og biorest - nytteverdi og bonden si rolle?

10.40 Pause med kaffi og utsjekk

11.00 Parallellsesjon C
C1
Produksjonstilskot - er det ulikskapar i tilskotsforvaltninga?
C2 Skogsvegar - kommunalt ansvar frå 2020
C3 Rovviltforvaltning i Vestland, ansvar og roller
C4 Innovasjon i frukt og grønt

11.45 Beinstrekk

11.55 Parallellsesjon D
D1
Produksjonstilskot - aktuelle tema i tilskotsforvaltninga
D2 Eigedomsoverbyggande samarbeid i skogsdrifta - kommunen som rådgjevar
D3 Bruk av landbruksforskriftene til veg, planering og dyrking
D4 Fleire bein å stå på - Inn på tunet, mat- og reiselivsutvikling i landbruket

12.40 Lunsj


13.40 Nytt fylke med ambisjonar for næringsutvikling og samarbeid innan landbruket
Endre Høgalmen, ass. direktør for næring og kultur, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Bjørn Harald Haugsvær, ass. landbruksdirektør, Fylkesmannen i Vestland

14.00 Klimavenleg matproduksjon i praksis
Turid Haga Vange, mjølke- og kjøtprodusent, Vik

14.20 Den store klimadugnaden og landbruket si rolle
Professor emeritus, seniorrådgjevar Reidar Almås, Ruralis, Institutt for rural- og regionalforskning

15.00 Avslutning og vel heim

 

Kontaktperson
Profilbilde av Heidi Bjønnes Larsen
Heidi Bjønnes Larsen
99613868