Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Tilrettelagte grupper

Vi tilbyr opplæring i tilrettelagte grupper for elever som har behov for det. Gruppene er knyttet opp mot et utdanningsprogram. Opplæringa tar utgangspunkt i de fagene, eller deler av fagene, som eleven kan mestre. Eleven får et kompetansebevis som viser hvilke mål i læreplanen som er gjennomført.

Avdeling for Arbeidstrening og Livsmestring

 

Avdelingen skal gi tilpasset opplæring i grupper med redusert elevtall. Tilbudet omfatter to grupperinger:

Arbeidstrening (HTA)
Denne grupperingen er for elever med fremtidig mål om tilrettelagt arbeid, for eksempel i vekstbedrift. De har rett til spesialundervisning og trenger oppfølging med tanke på å trene ferdigheter som er viktige i arbeidslivet og i en fremtidig bosituasjon.

Hverdagslivstrening (HTH)
Denne grupperingen er tilrettelagt for elever med store hjelpebehov, og med rett til omfattende spesialundervisning. Målet er at elevene skal få bedre kompetanse til å mestre en framtidig tilrettelagt arbeids-, bo- og fritidssituasjon. Målgruppen er elever som har behov for et varig tilrettelagt omsorgstilbud, for eksempel kommunalt dagtilbud/dagsenter.

Kompetanseområder
Vi skal skape trygghet, trivsel og mestring og utruste elevene best mulig til å kunne beherske livet etter endt skolegang. For å nå dette målet vektlegges å jobbe med noen utvalgte kompetanser:

  1. Sosial kompetanse og samhandling
  2. Arbeidstrening
  3. Selvstendiggjøring
  4. Kommunikasjon.

Fagområder
Tabellen med fagoversikt på denne siden gjelder primært for elever på HTA. Den er likevel veiledende for alle elever som ikke er ute i ekstern praksis. Fagene og timefordelingen kan variere mellom elevene.

Vi ønsker at skoletilbudet skal være mest mulig praktisk og funksjonelt orientert i alle fag. Derfor vil det være stor grad av tverrfaglighet i opplæringen.

Fagområdene er ment som et utgangspunkt og planene for den enkelte elev kan avvike fra dette. Individuell tilpassing og elevmedvirkning vektlegges. Dette bidrar til økt motivasjon og hjelper elevene til økt opplevelse av egenverdi, til selvstendiggjøring og initiativ. Fagområdene er en kombinasjon av fag og metoder som skal hjelpe elevene til å nå målene som er beskrevet i Individuell opplæringsplan (IOP).

 Bandøvelse på musikkverkstedet


Elevarbeid klar for salg på julemesse
Elevarbeid klar for salg på julemesse


Helse- og oppvekstelever lærer om kroppen

Faget Yrkesfaglig fordypning (YFF) betyr praksis på skolen eller praksis i bedrift modellen under. I noen tilfeller har elever også ekstern praksis første året.

ÅR

TERMIN 1

TERMIN 2

VG1

Arbeidsoppgaver på skolen

VG2

Arbeids-

oppgaver på skolen

Ekstern praksis i vekstbedrift 1-2 dager pr uke

VG3

Ekstern praksis i vekstbedrift 2-3 dager pr uke

Eksempler på arbeidsoppgaver i YFF på skolen:

  • Vaktmesteroppgaver
  • Formingsarbeid med produksjon av varer for salg
  • Rydding og vedlikehold
  • Diverse praktiske oppdrag på bestilling internt på skolen, f.eks. laminering, kopiering
  • Arbeid med honningproduksjon fra egen birøkt


Synlig og deltakende
Vi vektlegger å være synlig og deltagende i skolebildet og samfunnet rundt oss, bidra til økt forståelse og kjennskap til elevgruppen blant de øvrige elevene på skolen og samhandle med disse. Det er viktig med høy bevissthet på likeverd og menneskeverd og å praktisere inkludering på alle nivå på skolen. 

Hørselshemmede
Vi er knutepunktskole for hørselshemmede elever. Det betyr at denne elevgruppen blir prioritert og at opplæringen også på tilrettelagt avdeling skal tilrettelegges for denne elevgruppen. Vi har god tegnspråkkompetanse blant personalet på skolen.

Våre utdanningsprogram
Elevene skal være knyttet til ett av utdanningsprogrammene Helse- og oppvekst (HO) eller Medier- og kommunikasjon (MK). Elevene har minst 4 t/u med opplæring spesielt knyttet til disse utdanningsprogrammene.

MK-gruppen jobber hovedsakelig med produksjon innen foto/film og bruk av ulike digitale verktøy, blogging, dataspill m.m.

HO-gruppen jobber med praktisk tilrettelegging og forståelse av læring og omsorg for barn, om kosthold og fysisk helse relatert til barn og eldre slik at de kan forberedes på tilrettelagt arbeid innen helse- og oppvekstsektoren. 

Elever fra avdelingen i arbeid med bikuber


Elev som filmer. Etterpå skal det klippes sammen.Trening i sosial kompetanse gjennom bruk av dataspill

 

Fag og timetall

Fag og timetal
Fag Timetal pr uke
Helsefremmende arbeid (kjøkken, helse, ungdoms- og voksenliv, hygiene) 8
Kommunikasjon og samhandling 3
Yrkesfaglig fordypning (YFF)  (arbeidspraksis/arbeidstrening) 6
Utdanningsprogram: 1. Helse og oppvekst  2. Medier og kommunikasjon 4
Kroppsøving (gymsal, treningsrom, turdag) 4
Norsk (praktisk orientert) 2
Matematikk (praktisk orientert) 1
Engelsk (praktisk orientert) 1
Samfunnsfag (nyheter, friluftsliv og fritid, turdag, institusjoner og samfunnsliv) 4
Musikk 2
Sum timetal per uke 35

Hvordan søker jeg?

Ordningen krever at eleven har enkeltvedtak om spesialundervisning. Du kan søke via vigo.no og må i tillegg fylle ut et søknadsskjema.  

Søknadsfristen er 1. februar for å komme med i ordinært opptak.

Les mer om søknad om spesialundervisning.

Du kan kontakte rådgiver på ungdomsskolen for å få hjelp til å søke . Du kan også kontakte inntakskontoret ved Opplæringsavdelinga direkte ved spørsmål om tilbud og søking .

Ta kontakt

Avdelingsleder Arbeidstrening og livsmestring
Profilbilde av Idar Kløvning

Idar Kløvning

Send e-post