Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag med generell studiekompetanse

Dette er et treårig utdanningsløp der fagene er praksisrettet og jevnt fordelt. Det er et godt valg for deg som ønsker høyere utdanning innen helse- og oppvekstsektoren.

Hvorfor velge helse- og oppvekstfag?

Dette er noe for deg som liker og ser mening i å ta vare på andre, hjelpe andre til å mestre livene sine og legge til rette for en trygg oppvekst. Du liker å gi mennesker i alle aldre og livssituasjoner gleden over livet.
Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innenfor Helse- og oppvekstsektoren der egne holdninger, kunnskap om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det er viktig med helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Du får en god blanding av tradisjonelle skolefag, kalt fellesfag, og programfag, som er fag som omhandler yrkesområdene vi tilbyr innenfor helse- og oppvekst. Det er lagt vekt på at fellesfagene skal være yrkesrettet og oppleves relevante i forhold til fremtidig yrke slik at du som elev lærer best og mest mulig. Dette betyr tett samarbeid mellom fagene.

Det er også lagt vekt på opplæring i å bli kompetent og oppdatert i bruk av digitale verktøy, på eksperimentering og utprøving. På den måten blir det sammenheng mellom teori og praksis. Det blir også lagt vekt på å kunne bli en yrkesaktør som kan bidra innenfor omsorgs- og velferdsteknologi. Alt er ment for å bli forberedt til et framtidig yrkesliv.  

Les brosjyre

Gir generell studiekompetanse

Som eneste skole i Hordaland tilbyr Nordahl Grieg videregående skole treårig Helse- og oppvekstfag Studieforberedende. Ved fullført løp får du med dette generell studiekompetanse og kan dermed gå rett videre på høgskole- eller universitetsstudier.

Opplæringen har samme fag og antall timer som summen av et ordinært toårig yrkesfaglig løp og vg3 påbygg. Fellesfag, programfag og utplassering i praksis blir da jevnt fordelt over alle tre årene slik at man unngår et teoritungt påbyggingsår på vg3. I løpet av vg1 skal alle elevene velge en av retningene Helsearbeiderfag eller Barne- og ungdomsarbeiderfag slik at det på vg2 blir èn klasse pr retning med 15 elever i hver klasse.

Fordi Nordahl Grieg vgs er den eneste skolen med dette spesielle utdanningstilbudet, må elevene som velger dette i utgangspunktet gå alle tre årene på Nordahl Grieg. Etter endt løp oppnår elevene generell studiekompetanse og kan søke direkte til høgskole eller universitet.

Etter vg3 kan man alternativt også velge å bli lærling, ta fagbrev og deretter jobbe som fagarbeider før man eventuelt går videre til høyere utdanning.

Klassene har 15 elever i programfagene og 30 elever i fellesfagene.

Tilbudet har egen søkekode i vigo.no.

Tabellen under viser fag- og timefordeling for dette studietilbudet:

Fag og timetall

Fag og timetal
Barne og ungd.arb.fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Helsefremmande arbeid 7 5 0
Kommunikasjon og samhandling 5 5 0
Yrkesutøving 5 0 7
Norsk 4 4 6
Naturfag 0 5 0
Matematikk 5 3 0
Engelsk 0 5 0
Yrkesfaglig fordypning 6 0 9
Kroppsøving 2 2 2
Samfunnsfag 0 3 0
Historie 0 0 5
Valgt programfag ST 0 0 5
Sum timetal per uke 34 32 34
Fag og timetal
Helsearbeiderfag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Helsefremmande arbeid 7 7 0
Kommunikasjon og samhandling 5 5 0
Yrkesutøving 5 0 5
Norsk 4 4 6
Naturfag 0 5 0
Matematikk 5 3 0
Engelsk 0 5 0
Yrkesfaglig fordypning 6 0 9
Kroppsøving 2 2 2
Samfunnsfag 0 3 0
Historie 0 0 5
Valgt programfag ST 0 0 5
Sum timetal per uke 34 34 32

Første året

HO stf 3.JPG
HO stf 1.JPG

I løpet av vg1 skal du velge om du på vg2 og vg3 skal gå Helsearbeiderfag eller Barne- og ungdomsarbeiderfag. Her er en kort beskrivelse av disse:

Helsearbeiderfag
Som helsefagarbeider jobber du i nær kontakt med mennesker. Dine oppgaver vil blant annet være å gi omsorg, praktisk pleie og miljøarbeid til mennesker som trenger det. Du får utvikle evnen til å være en profesjonell yrkesutøver med empati og evne til samspill med mennesker med ulike hjelpebehov. Sykepleie, psykologi, vernepleie, fysioterapi er noen få eksempler på yrker og studier som kan passe videre, men der er selvsagt også mange andre studier man kan velge.

Barne- og ungdomsarbeiderfag
Som barne- og ungdomsarbeider får du en aktiv og meningsfylt jobb. I barne- og ungdomsfaget lærer du blant annet å tilrettelegge og gjennomføre pedagogiske tilbud for barn i alderen 0-18 år. Du utvikler evnen til kommunikasjon og samhandling. Videre lærer man å fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Barnehagelærer og barnevernspedagog er noen få eksempler på studier som kan passe videre, men der er selvsagt også mange andre studier man kan velge.

Vg1
På vg1 får du en generell innføring i programfagene. Du har også et utvalg av fellesfag. Se tabell. Det jobbes mye med tverrfaglighet og yrkesretting av fellesfagene slik at man opplever relevans i forhold til fremtidig yrkesvalg.

Andre året

HO stf 5.JPG

Vg2 og vg3
Det er først på vg2 og enda mer på vg3 at du for alvor begynner å fokusere på ditt valg. Her får du konkret opplæring i hva utdanningsvalg og yrkesvalg innen helsesektoren eller oppvekstsektoren går ut på. 

Internasjonalt samarbeid
Møte med andre språk og kulturer kan bidra til å skape gjensidig forståelse, fjerne fordommer, utvikle ferdigheter og få innsikt som er viktig i vår globaliserte verden. Derfor jobber vi nå med søknad om utveksling også for elever på dette studietilbudet slik som for elevene på yrkesfag. Dersom vi lykkes med dette vil det mest sannsynlig komme som et tilbud på vg3.

Velferdsteknologi
På Nordahl Grieg har vi samarbeid med Høgskolen i Bergen og med Århus og Ålborg kommuner i Danmark der velferdsteknologi er et viktig tema. Man jobber da med spørsmål, praksis og bevissthet knyttet til utvikling av verktøy som kan fremme livskvalitet og selvstendighet hos eldre og funksjonshemmede i vårt samfunn. Vi jobber nå med å sjekke ut mulighetene for eventuell elevutveksling på dette området.

Tredje året

HO stf 2.JPG
HO stf 4.JPG

Programfagene

Denne beskrivelsen stemmer for programfagene på alle tre trinnene.

Kommunikasjon og samhandling

I dette faget lærer du om hvordan du skal møte mennesker på en god måte. Mennesker er ulike. Vi har forskjellig språk og kulturell bakgrunn, har ulik religion og livssyn og har ulik alder, livssituasjon og funksjonsnivå. Alt dette krever kløkt og klokskap og omfatter en bevisstgjøring på egen væremåte i møte med ulike brukere. Dette er helt nødvendig for å kunne utføre en god jobb med vekt på service, ansvar og brukermedvirkning innen helse- og oppvekstsektoren.

Helsefremmende arbeid

I dette faget lærer du om hvordan man skal jobbe for å fremme god folkehelse. Det handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. Mer konkret betyr det arbeid med forebygging, kosthold, fysisk aktivitet, hindring av smitte, hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Førstehjelp og ergonomi er også viktige områder i faget.

Yrkesutøving

I dette faget lærer du om forhold, lover og regler som er viktige i det å være arbeidstaker og arbeidsgiver. Det betyr innblikk i egenarten og kravene innenfor ulike yrker, hvordan man skal forholde seg til helse- og sosialtjenester og du lærer om å være i et arbeidsliv som er preget av flerkulturelt mangfold.

Yrkesfaglig fordypning

I faget Yrkesfaglig fordypning kan du prøve ut ulike yrker innen helse- og oppvekstfagene. Faget er ment til å hjelpe deg i valg av utdanningsløp. Vi har et nært samarbeid med arbeidsplasser innenfor Bergen kommune og en rekke andre institusjoner. Eksempler på dette er barnehager, barneskoler, SFO og sykehjem.

I tillegg til programfagene vil du på dette utdanningsprogrammet ha fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving.