Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

ANLEGG

ANLEGG

Vil du jobbe i ein stor og samfunnsnyttig bransje og lære å berekne, planleggje og koordinere produksjon, innkjøp og personressursar i nye byggeprosjekt og ved restaurering? Då vil anlegg vere ei spennande utdanning for deg. Anleggsutdanninga omfattar også landmåling/geomatikk og kommunalteknikk, anbod og kalkulasjon, geoteknikk, fjellarbeid, anleggsdrift og prosjektstyring. Tilbodet er på Fagskolen i Hordaland sin studiestad på Voss. 

Utdanninga tilbys som nettbasert studium hausten 2020.
Sjå informasjon om studieavgift under nettbasert studium.

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarer til 2 år på fulltid. Fagskolen i Hordaland tilbyr studiet anlegg som eit nettbasert studium over 3 skoleår på studiestad Voss. Det er 6 vekesamlingar kvart skoleår pluss eksamensdagar, i tillegg til nettundervisning mellom samlingane. Samlingane på skole vil innehalde mykje praktisk arbeid, bedriftsbesøk og demonstrasjonar. Mellom samlingane blir læringsplattforma Its learning og ulike former for nettundervisning brukt.

Som fagskoleingeniør med fordjuping i anlegg og relevant praksis er ein kvalifisert for stillingar som entreprenør, konsulent, byggeleiar/anleggsleiar, oppsynsmann og kontrollør, kommuneteknikar, stikningsteknikar, faglærar eller til å starte eiga bedrift.

Send oss ein e-post Slik søkjer du Studiestad Voss Nettbasert studium

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak er:
> fullført og greidd vidaregåande opplæring med fagbrev / sveinebrev,
eller
> minst 5 års relevant arbeidserfaring utan fag- / sveinebrev.
NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

Utdanningsprogram bygg- og anleggsteknikk, programområde Anleggsteknikk: Anlegsmaskinførarfaget, Asfaltfaget, Anleggsgartnerfaget, Banemontørfaget, Fjell- og bergverksfaget, Veg- og anleggsfaget.

Utdanningsprogram bygg- og anleggsteknikk, programområde Byggteknikk: Betongfaget, Murarfaget, Tømrarfaget

 

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskole. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

LÆRINGSutbytte

 • Kandidaten
  • har kunnskap om begreper, teorier, beregningsmodeller og verktøy og materialvalg, samt om koordinering og planlegging av et bygg- og anleggsprosjekt
  • har kunnskap om økonomistyring, personalledelse, markedsføringsledelse og bransjenormer for å kunne være operasjonell leder i bygg- og anleggsprosjekter i privat og offentlig arbeidsliv
  • har kunnskap som gir grunnlag for godkjenninger etter Plan- og bygningsloven
  • kan vurdere eget arbeid mot lover, forskrifter, kontraktdokumenter, håndbøker fra Statens vegvesen, kommunaltekniske normer og bransjenormer og hvordan det påvirker utførelsen av bygg- og anleggsprosjekter
  • har kunnskap om anleggsbransjen og om hva som inngår i et bygg- og anleggsprosjekt
  • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap ved å følge med på nye krav til bygg- og anlegg, nye materialer og teknikker gjennom kurs og videreutdanning, faglig litteratur og lovverk
  • kjenner til anleggsbransjens historie, tradisjoner, egenart om hvordan drift, vedlikehold og utførelsesmetoder har endret seg og om hvordan lokalsamfunnet har blitt påvirket av endringene
  • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen anleggsbransjen

 • Kandidaten
  • kan gjøre rede for valg av løsninger for bygningskonstruksjoner, veg, vann og avløp
  • kan administrere et anleggs- eller vedlikeholdsprosjekt gjennom økonomistyring, personalledelse, kontraktsoppfølging, kvalitetssikring og HMS
  • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse ved utarbeidelse av et anlegg og justere denne under veiledning
  • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff, som i regelverk, standarder, forskrifter, håndbøker og bransjenormer og vurdere relevansen for faglige og sikkerhetsmessige problemstillinger som kan oppstå under en bygg- og anleggsprosess
  • kan kartlegge en situasjon, som å gjennomføre en tilstandsanalyse på et anlegg og identifisere faglige problemstillinger og iverksette eventuelle tiltak

 • Kandidaten
  • kan planlegge og gjennomføre et anleggsprosjekt alene og som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer, som klare ansettelses- og arbeidsforhold og med tanke på samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn både nasjonalt og internasjonalt
  • kan som ansatt i et firma med nødvendige godkjenninger både søke om, prosjektere og lede utførelsen av større og mindre anleggsprosjekter etter kunders behov, samt vurdere behov for vedlikehold på et anlegg og planlegge og lede gjennomføringen av vedlikeholdsarbeid i samarbeid med eiere og myndigheter
  • kan prosjektere og lede gjennomføring av ulike typer anleggsprosjekter der det blir gjennomført livsløpsanalyser og vurdert energiforbruk, miljøbelastninger og økonomi, med ryddige ansettelses- og arbeidsforhold
  • kan bygge relasjoner med fagfeller innen anleggsbransjen og på tvers av fag, samt med leverandører og kunder
  • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor anleggsbransjen og delta i diskusjoner om optimale løsninger på utfordrende anleggsprosjekter
  • kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi innen anleggsfaget, som kan føre til nyskapning og innovasjon innenfor bransjen