Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Tilrettelagte grupper

Vi tilbyr opplæring i tilrettelagte grupper for elever som har behov for det. Gruppene er knyttet opp mot et utdanningsprogram. Opplæringa tar utgangspunkt i de fagene, eller deler av fagene, som eleven kan mestre. Eleven får et kompetansebevis som viser hvilke mål i læreplanen som er gjennomført.

Når elevene starter på videregående skole, har de 3 – 4 år igjen av sin
skolegang, og det er nå spesielt viktig at skolen tenker på elevens fremtid, både i hverdagsliv og arbeid. Hovedfokuset vil altså være opplæring rettet mot fremtiden. 

Hovedmålet i vår opplæring er selvstendighet i forhold til arbeid, bolig og fritid.
Vi jobber etter «Relasjonspedagogiske prinsipper». Med det mener vi at det viktigste er å hjelpe elevene med å bygge selvbilde og gjøre dem trygge. Gjennom gode relasjoner skapes det beste grunnlaget for læring og utvikling.

Søk utdanning (frist 1.februar) Informasjon om søknad om spesialundervisning

Vi søker å gi ungdommene et tilrettelagt tilbud der undervisningen fokuserer på elevens sosiale og faglige nivå og livssituasjonen generelt. Vi ønsker å møte eleven der den er ved å legge til rette for at han/hun kan få utvikle sine interesser, evner og talent.

På denne måten oppnås mestringsfølelsen og troen på at man har noe å bidra med i samfunnet.   Det er derfor viktig at vi nå fokuserer på det de mestrer, og bygge videre på det.

Undervisningen er i stor grad differensiert, og alle får hver sin individuelle opplæringsplan. 

Første året

MwF0261.jpg

Skolen har to klasser for særskilt tilrettelagt opplæring:

Arbeidstrening og Hverdagslivstrening

Opplæringen er knyttet til programområdet idrettsfag og friluftsliv. Ut over dette, tilrettelegges opplæringen ut fra skolens programområder (Helse- og oppvekstfag og Bygg- og anleggsteknikk). Vi fokuserer på fysisk aktivitet i hverdagen, og på livsstil, kost og helse.

Det blir lagt vekt på praktisk opplæring og aktivitet, klassen har en fast turdag i uken. Dette er en læringsarena med mange muligheter. Vi gjennomfører turene uansett vær. På disse turene legger vi inn praktisk arbeid og opplevelser, sosial læring og samspill.

Reiser og turer gir en unik mulighet til å bli kjent med hverandre på en annen måte, og man opparbeider kompetanse på mange felt. Man lærer å ta vare på seg selv, på hverandre, å orientere seg geografisk, møte nye mennesker og steder. Elevene lærer hvordan fungere sammen i gruppe med klassekamerater og personalet. 

å_Fiske.jpg

Opplæring

Tilbudet skiller seg en del fra tilbudet dere sannsynligvis er vant med fra ungdomsskolen. Vi har i liten grad lærebøker. Eleven har egen PC, og derfor brukes det en del nettressurser. Elevene gjør skolearbeidet sitt på skolen, det er derfor lite hjemmearbeid. 

Videre tar opplæringen utgangspunkt i "Rammeplan for elever som får opplæring i mindre grupper". Det betyr at elevene har noe fellesfag (norsk, engelsk, matematikk), men disse fagene har ikke hovedfokus i skolens tilbud. Fellesfagene er i stor grad praktisk rettet, og er en del av andre fag.

Andre ulikheter i forhold til ungdomsskolen, er at nå må elevene innordne seg i en gruppe. Tidligere har mange elever hatt egen assistent. Her er det ansatt tre assistenter som deler seg mellom elevene, alt etter behov.  For noen elever tar dette litt lengre tid, men vi ser at elevene vokser på det, og etter det første halvåret har de som oftest funnet sin plass. I denne prosessen er det viktig at dere spiller på lag med ansatte på skolen.

Vidden.jpg

Trygghet og trivsel

Grunnlaget for all læring er trygghet og trivsel. Vi legger derfor vekt på at elevene skal trives og ha en forutsigbar skolehverdag.

Deler av tilbudet kan bli tilrettelagt som eneundervisning dersom eleven har bedre utbytte av det. Et viktig mål med opplæringen er å fungere i gruppe, med tanke på senere arbeid/dagsentertilbud. Det blir lagt vekt på praktiske ferdigheter, ADL- trening, og målet er best mulig mestring i det daglige livet etter at eleven er ferdig på skolen. Skolen har tilsatt miljøassistenter, og lærere og miljøassistenter samarbeider om opplæringen.

Elever og foreldre er velkommen på besøk
på skolen for å bli kjent med tilbudet.

Hvordan søker jeg?

Ordningen krever at eleven har enkelvedtak om spesialundervisning. Du kan søke via nettsiden vigo.no og må i tillegg fylle ut et søknadsskjema. 

Søknadsfristen er 1.februar for å komme med i ordinær opptak.

Du kan kontakte rådgiver på ungdomsskolen for å få hjelp til å søke. Eller du kan kontakte Opplæringsavdelinga direkte ved spørsmål om tilbud og søking.

Søk utdanning Opplæringsavdelinga Søknadsskjema

Ta kontakt

Avdelingsleder
Profilbilde av Åse Stensland

Åse Stensland

Send e-post
Rådgiver
Profilbilde av Anne Cathrine R Meyer

Anne Cathrine R Meyer

Send e-post 57307811