Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

OM AMALIe SKRAM VIDEREGÅENDE SKOLE

Foreldrepålogging i SkoleArena

Som foresatt må du søke om tilgang til SkoleArena for å kunne få innsyn i fråver og vurderingar for din ungdom. Kontaktlærar godkjenner desse søknadene. Som foresatt kan du også registrere fråværsmelding i SkoleArena på vegne av din ungdom.

Opplæringsvideoar:

Manualar:

 

Lånekortavtale

Open dag onsdag 5. februar

Vurderer du å søke Amalie Skram? Føresette og elevar er invitert til informasjon med påfølgande omvisning onsdag 5. februar. De treng ikkje å melde dykk på på førehand.

Elevar i 10. klasse: kl. 11:30 og 13:00
Føresette og elevar: kl. 18:00.

Velkommen!

Undervisningsevalueringa 2019-2020

Det er politisk vedtatt at vidaregåande skolar i Hordaland skal gjennomføre ei undervisningsevaluering. Målet med evalueringa er at den skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil bli brukt i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar.

Rambøll Management Consulting bistår fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringa.Den vert gjennomført som ei elektronisk spørreundersøking som elevane skal gjennomføre i skoletida. Det er frivillig for elevane å svare, men vi oppfordrar alle elevar til å delta. Svara vert behandla konfidensielt, og ingen vil kunne identifisere enkeltsvar. Det vil berre bli utarbeida rapportar for grupper med 5 eller fleire svar.

Elevane skal evaluere undervisninga til lærarar. Den enkelte elev skal svare på evalueringa éin eller fleire gonger.Talet er avhengig av kor mange av elevens undervisningsgrupper som blir vald ut til å evaluere. Det er også mogleg at ein elev ikkje skal evaluere nokre lærarar. Det er skoleadministrator som har bestemt kva for grupper som evaluerast.

Spørsmåla er like for alle fag/undervisningsgrupper. Spørreskjemaet er utvikla i samarbeid mellom Rambøll og Hordaland fylkeskommune. Skjemaet inneheld spørsmål fordelt på fem hovedtema; Motivasjon og mestring, Vurdering, Læringsmiljø, og IKT i læringsarbeidet.
Dersom de har spørsmål til undersøkinga, kan de kontakte Hordaland fylkeskommune ved seniorrådgivar Stig Aasland, stig.aasland@hfk.no.

Skulerute for 2019-2020