Kronstadtunnelen

Status Kronstadtunnelen, inntrekkshall og arbeid videre Prosjektet D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen har nå vært i drift i snart 9 av totalt 18 planlagte måneder. Vi nærmer oss halvveis i løpet, og har utført mye «grovarbeider» som graving, boring, sprengning og massetransport. Fortsatt gjenstår det en del anleggsarbeider, men vi går også inn i en fase der vi utfører innredningsarbeider i ferdig utsprengte tunneler, bygger betongkonstruksjoner i dagen, og utfører veioppbygging både i tunnel og dagsone.

Nabokontakt

Kronstadtunnelen
22. mars ble siste salve i forbindelse med selve utvidelsen av Kronstadtunnelen sprengt, nesten to måneder før planlagt. Tunneltverrsnittet gir nå plass til både gang- og sykkelvei. Neste arbeidsoperasjon vil være å ta ut såkalte «bunnrensk-masser», altså sprengningsmasser som ligger igjen i tunnelen, og som har fungert som anleggsvei under tunneldrivingen. Når disse er fjernet starter inntransport av nye masser for veioppbygging. Vi etablerer ny veibane for gang- og sykkelvei, og samtidig legges det ny teknisk infrastruktur gjennom tunnelen. I tillegg utføres det innredningsarbeider i form av vann- og frostsikring og montering av veggelementer i hele tunnelens lengde.

Den ferdig utvidete Kronstadtunnelen gir god plass til både gang- og sykkelvei.

Det vil fremdeles være enkelte små salver for å lage gangtunellen vevd siden av sykkeltunellen i Møllendal.
Veidekke sin prosjektblogg forteller deg om arbeidene de utfører og oppdaterer med bilder, samt en aktivitetskalender som viser tidspunkt for når ulike arbeidsoperasjoner skal utføres 


Arbeidstiden for tunneldrivingen

 •  07:00-22:00 Mandag til fredag
 •  08:00-18:00 Lørdag

  Her kan du å melde deg på sprengningsvarsel og finne kontaktinformasjon for nabokontakt hos Veidekke

 

Fakta:
Kronstadtunnelen blir en 470 meter lang gang - og sykkeltunnel som gir en rask og sikker sykkelveiløsning mellom Bergen sentrum og undervisningsmiljøet på Kronstad og videre til sykkelnettverket over Mindemyren til Bergen sør og Fyllingsdalen. Arbeidet med å bygge gang - og sykkelltunnelen er forventet ferdig vinteren 2022/23.  Etter ferdigstillelse blir det overføring til eier Statens vegvesen for teknisk testing frem mot en forventet åpning våren 2023.

Siste nytt om Kronstadtunnelen

 • Siste etappe i 2022

  Kronstad
  Det er høg aktivitet på D18 Sykkelveg Kronstadtunnelen, snart jul og overleveringsfrist til våren. Les meir i Veidekkes prosjektblogg.
 • Bybanen linje 2 er åpnet – kort om gjenstående arbeid, og hvem svarer på hva nå?

  Kronstad
  Nå er det i hovedsak Skyss som svarer på spørsmål fra passasjerer og naboer til reiser med og drift av Bybanen. Veidekkes og NCCs nabokontakter har fremdeles informasjon ut til naboer og svarer på spørsmål knyttet til henholdsvis anleggsarbeidene i Møllendal og Kronstadtunnelen, Mindemyren og Kristianborg. Spørsmål knyttet til gang – og sykkeltunnelen til Fyllingsdalen håndteres av Bybanen Utbygging frem til planlagt åpning i april 2023.
 • Aktiviteter i dagsonen i Fløen

  Kronstad
  Det er for tiden høy aktivitet i dagsonen i Fløen. Arbeidene med natursteinsmuren langs jernbanesporet pågår for fullt, samtidig som det arbeides med grøfter og infrastruktur i selve sykkelveitraséen.