Kronstadtunnelen

Status Kronstadtunnelen, inntrekkshall og arbeid videre Prosjektet D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen har nå vært i drift i snart 9 av totalt 18 planlagte måneder. Vi nærmer oss halvveis i løpet, og har utført mye «grovarbeider» som graving, boring, sprengning og massetransport. Fortsatt gjenstår det en del anleggsarbeider, men vi går også inn i en fase der vi utfører innredningsarbeider i ferdig utsprengte tunneler, bygger betongkonstruksjoner i dagen, og utfører veioppbygging både i tunnel og dagsone.

Kontaktpersoner

Kronstadtunnelen
22. mars ble siste salve i forbindelse med selve utvidelsen av Kronstadtunnelen sprengt, nesten to måneder før planlagt. Tunneltverrsnittet gir nå plass til både gang- og sykkelvei. Neste arbeidsoperasjon vil være å ta ut såkalte «bunnrensk-masser», altså sprengningsmasser som ligger igjen i tunnelen, og som har fungert som anleggsvei under tunneldrivingen. Når disse er fjernet starter inntransport av nye masser for veioppbygging. Vi etablerer ny veibane for gang- og sykkelvei, og samtidig legges det ny teknisk infrastruktur gjennom tunnelen. I tillegg utføres det innredningsarbeider i form av vann- og frostsikring og montering av veggelementer i hele tunnelens lengde.

Den ferdig utvidete Kronstadtunnelen gir god plass til både gang- og sykkelvei.

Det vil fremdeles være enkelte små salver for å lage gangtunellen vevd siden av sykkeltunellen i Møllendal.
Veidekke sin prosjektblogg forteller deg om arbeidene de utfører og oppdaterer med bilder, samt en aktivitetskalender som viser tidspunkt for når ulike arbeidsoperasjoner skal utføres 


Arbeidstiden for tunneldrivingen

 •  07:00-22:00 Mandag til fredag
 •  08:00-18:00 Lørdag

  Her kan du å melde deg på sprengningsvarsel og finne kontaktinformasjon for nabokontakt hos Veidekke

 

Fakta:
Kronstadtunnelen blir en 470 meter lang gang - og sykkeltunnel som gir en rask og sikker sykkelveiløsning mellom Bergen sentrum og undervisningsmiljøet på Kronstad og videre til sykkelnettverket over Mindemyren til Bergen sør og Fyllingsdalen. Arbeidet med å bygge gang - og sykkelltunnelen er forventet ferdig vinteren 2022/23.  Etter ferdigstillelse blir det overføring til eier Statens vegvesen for teknisk testing frem mot en forventet åpning våren 2023.

Siste nytt om Kronstadtunnelen

 • Aktiviteter i dagsonen i Fløen

  Kronstad
  Det er for tiden høy aktivitet i dagsonen i Fløen. Arbeidene med natursteinsmuren langs jernbanesporet pågår for fullt, samtidig som det arbeides med grøfter og infrastruktur i selve sykkelveitraséen.
 • Utrasing i løsmassetunnelen ved Mølledal

  Kronstadtunnelen
  Lørdag morgen raste en liten del av kanten av Møllendal gravplass inn i Kronstadtunnelen som utvides til å bli gang - og sykkeltunnel mellom Kronstad og Møllendal. Utrasingen skjedde i forbindelse med arbeid i løsmassetunnelen som er gangvei – delen ut av Kronstadtunnelen.
 • Status Kronstadtunnelen, inntrekkshall og arbeid videre

  Kronstad
  Prosjektet D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen har nå vært i drift i snart 9 av totalt 18 planlagte måneder. Vi nærmer oss halvveis i løpet, og har utført mye «grovarbeider» som graving, boring, sprengning og massetransport. Fortsatt gjenstår det en del anleggsarbeider, men vi går også inn i en fase der vi utfører innredningsarbeider i ferdig utsprengte tunneler, bygger betongkonstruksjoner i dagen, og utfører veioppbygging både i tunnel og dagsone.