Støy i byggeperioden

Bybanen Utbygging og utførende entreprenører arbeider under strenge rammer for støy i byggeperioden. Det er allerede iverksatt flere tiltak for å begrense støy og eventuelle ulemper for naboer.

 

Sitter du på hjemmekontor eller i karantene der vi bygger?

Som følge av ulike nasjonale tiltak for å hindre spredning av koronaviruset kan våre byggearbeider dessverre få en større innvirkning på våre naboer enn et ellers ville ha gjort med folk på jobb eller skole/barnehage. Vi har forståelse for at våre arbeider kan gjøre arbeid fra hjemmekontor, barn som er hjemme på dagtid osv til en utfordring å håndtere for våre naboer.

Samtidig er det en viktig samfunnsoppgave for Bybanen Utbygging som offentlig oppdragsgiver å holde aktiviteten i prosjektet i gang. Ved å gjøre dette sysselsetter vi mange arbeidstakere og sikrer at aktiviteten i økonomien holdes oppe. Våre byggearbeider vil derfor gå som normalt selv om dette får en innvirkning for alle de som nå må oppholde seg i sine hjem nær våre anlegg.

Når det er sagt er det også viktig for oss å understreke at vi gjør vårt for å sikre at våre arbeider skjer innenfor de støybegrensninger som vi er pålagt og med de tiltak som vi skal foreta oss innenfor det regelverk som vi ellers arbeider i tråd med.

Vi håper det er forståelse for dette og beklager eventuelle ulemper som den enkelte måtte oppleve som følge av situasjonen.

Har du spørsmål om støy?
Ved henvendelser eller spørsmål vedrørende støy, ta kontakt med Bybanen Utbygging på bybanen.utbygging@vlfk.no eller telefon 400 07 400. E-post og telefon er betjent innen normal kontortid, men gi oss litt tid til å besvare henvendelsen siden også vi jobber i en situasjon med hjemmekontor og karantener.

Søknad om alternativ oppholds- eller bosted
For naboer som er hjemme på dagtid og ved behov kan det sendes inn søknad om alternativt oppholds- eller bosted. 

  • De mest støyutsatte naboer kan etter en individuell helhetsvurdering bli tilbudt alternativt oppholds- eller bosted i perioder der innendørs støykrav ikke kan ivaretas.
  • Vi ber derfor om at du ved behov og etter vi er kommet i gang med våre arbeider, kontakter oss via et søknadsskjema for videre vurdering av støytiltak.
  • Søknadsskjemaet sikrer likebehandling, og vi ber også beboere som har vært i kontakt med oss tidligere per e-post eller telefon om å bruke dette søknadsskjemaet.

Under finner du også søknadsskjemaet i tre ulike format (alle skjema er like) dersom du ikke ønsker å fylle ut webskjemaet. Disse skjemaene kan enten sendes per epost bybanen.utbygging@vlfk.no eller per post.

Postadresse: Bybanen Utbygging, postboks 7900, 5020 Bergen.

Det er også mulig å levere dette søknadsskjemaet innenfor kontortid i Fjøsangerveien 50C 3. etasje. Resepsjonen er betjent mandag - fredag 08:00-15:00.

Bybanen Utbygging kan også være behjelpelig med utfylling av skjemaet.

Litt om regelverket for støy
Bybanen Utbygging skal ved anleggsstøy følge Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). Bergen kommune har ansvar for å fremme folkehelse og bidra til sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, jf. forskrift om miljørettet helsevern som er gitt med hjemmel i folkehelseloven.

Husdyr og støy
Merk at dyrevelferdsloven angir at det er dyreholder og dyreeier som har ansvaret for at dyrevelferdsloven følges. Hunder eller katter skal ikke utsettes for vedvarende støy over 65 dB. Mattilsynet har i kraft av dyrevelferdsloven utarbeidet en tilsynsveileder for hund og katt med beskrivelse for nedre støygrenser for lovlig dyrehold. (side 10 i veilederen). Veilederen skal være med på å fremme dyrevelferdslovens formål om god dyrevelferd og respekt for dyr.

Bybanen Utbygging oppfordrer dyreeier og dyreholder til å ta hensyn til dyr under utbyggingen av Bybanen og foreta riktig tiltak. Bybanen Utbygging dekker ikke kostnader med tanke på omplassering av dyr under perioder med mye støy.

Kontakt oss gjerne på e-post bybanen.utbygging@vlfk.no eller telefon 400 07 400 ved spørsmål om arbeidene våre. Vi vil være behjelpelig med å gi en oversikt over når det er støyende arbeid, slik at dyreholder og dyreeier kan planlegge tiltak for sine dyr som kan bli påvirket av støy.