Nå bygger vi Bybanen over Mindemyren

1. oktober begynner vi arbeidet med å bygge Bybanen over nye Mindemyren. Med Bybanen kommer nye gang - og sykkelveier, åpne kanaler og nye byrom.

 

Bybanen til Fyllingsdalen skal stå ferdig i 2022/23. Vi er allerede godt i gang med bygging både rundt Haukeland og i Fyllingsdalen. Nå står et komplekst byggearbeid over Mindemyren for tur.

 • Hva: Bygging av Bybanen med tilhørende veier, broer, kanaler, sykkelveier, fortau, holdeplasser, grøntområdet og infrastuktur under bakken
 • Hvor: Kronstad til Kristianborg via Kanalveien - totalt 1500 meter.
 • Hvem: Entreprenør er NCC
 • Når: Fra 1. oktober 2019 til juni 2022.
 • Hvorfor: Vi bygger nå Bybanen - ryggraden i kollektivnettverket i Bergen. Bybanen er viktig for å nå nullvekstmålet for biltrafikken i Bergensområdet.
 • HvordanBybanen skal gi menneskene som reiser kolletivt en lettere hverdag. Bybanen skal alltid være lett, enkel, tilgjengelig og forutsigbar.
  • Her finner du mer om hvordan vi bygger vår bane, og hvorfor akkurat slik.>>

YouTube: Se hvordan Mindemyren endres fra grå til blå når Bybanen kommer

 

Slik blir de to holdeplassene ved Mindemyren
Mindemyren får to holdeplasser. Et i Kanalveien ved Kanalveien 62, og et ved Kristianborg. I Kanalveien blir det et nytt byrom ved holdeplassen med kanal, basseng og grøntområder. Kristianborg blir et viktig byttepunkt for kollektiv overgang mellom buss og bane. Ved Kristianborg kobles også sykkeltunnelen fra Fyllingsdalen seg til hovedsykkelrutene og sykkelnettverket videre til utdanningsmiljøet på Kronstad og helseklyngen ved Haukeland.

 

Holdeplassen i Kanalveien. Illustrasjon: Bybanen Utbygging/Mount Visual
 
Holdeplassen ved Kristianborg. Illustrasjon: Bybanen Utbygging/Mount Visual
 

 Hva er det første som skjer på Mindemyren?

 • Rigg av anleggsområdet.
 • Bygging av den nye betongbroen for E39 ved Kristianborg.
 • Omlegging av hovedsykkelveien for å kunne legge ned fjernvarme og annen infrastuktur som nå ligger i Kanalveien.
 • Fjerne jernbanespor

Nabokontakt

 • Vil du vite mer hva som skjer når? Meld deg på nyhetsinformasjon fra entreprenør NCC v/HMS nabokontakt Frode Bryn ved å sende en mail om at du ønsker å være på informasjonslisten til frode.bryn@ncc.no 
 • For spørsmål knyttet til byggetrinnet Sentrum - Fyllingsdalen og andre spørsmål til byggingen av Bybanen, kontakt oss på epost bybanen.utbygging@hfk.no eller ring 400 07 400
 • Mediekontakt er kommunikasjonsrådgiver Ronny Turøy med epost ronny.turoy@hfk.no / mobil 91713195 
 • Hold deg også oppdatert på Facebook @bybanenutbygging

 

Endring i trafikkmønstrer

Byggingen av Bybanen gjør store deler av Mindemyren til et anleggsområde. Dette påvirker hvordan trafikken vil gå i Kanalveien. Dette er hovedpunktene:

 • Minde Alle vil være åpen i hele byggeperioden
 • Kanalveien sør blir stengt for gjennomkjøring.
 • Kanalveien nord blir enveiskjørt fra nord mot sør
 • Hovedsykkelveien vil bli lagt om, men vil være åpen og med god standard i hele byggeperioden
 • Midlertidige veier/ fortau blir etablert underveis for tilkomst til næringslokaler.

Det er utarbeidet prinsippskisser for hvordan trafikkmønsteret vil være over Mindemyren i byggeperioden. I kartene under finner du prinsippskisser for trafikk, gang og sykkelmønster over fem faser. Fase 1 og 2 strekker seg frem ca et år. Merk at påfølgende faser er ikke tidsangitt - entreprenør vil varsle trafikkendringer i god tid. Det kan også bli endringer underveis, og alle endringene i de ulike fasene vil ikke skje samtidig.

Klikk på kartet for å se PDF med trafikkavviklingsplanene for MIndemyren

Klikk på kartet for å åpne PDF med prinsippskisser for trafikkavviklingsplanene. Du kan zoome i PDF-en.

Arbeidstider
Den normale arbeidstiden vil være

 • Hverdager: kl. 7 -19
 • Lørdager: kl. 8 -16

Merk at det kan være personell på anleggsområdene utenom disse tidene og på søndager for å drifte anlegget, for eksempel sjekke at renseanlegg fungerer.

Det kan også bli arbeid utenom normal arbeidstid for eksempel ved større trafikkomlegginger som må utføres på kveld/natt

Støyende arbeider i begrenset tidsrom

 • På søndager og helligdager tillates det ikke støyende arbeider.
 • Spesiell arbeidstid for særlig støyende arbeider: Hverdager og lørdag: kl. 8 –16.
 • Spesiell arbeidstid for sorteringsverk og asfaltknuseverk:
 • Hverdager og lørdag, et gitt antall timer i perioden mellom kl. 7 – 19.

Støy og støv i byggeperioden
Vi arbeider under strenge rammer for støy i byggeperioden. Vi har i planleggingsfasen tatt særlige hensyn til støy og støv, utfører kontinuerlige målinger

Hva støyer ved Mindemyren?

 • Spunting–vibrolodd og boring
 • Fjerne fjell i dagen –boring, sprenging og pigging
 • Boring av peler
 • Generelt gravearbeid
 • Generell steinhåndtering
 • Sprengning (støy og følbare vibrasjoner)
 • Anleggstrafikk
Hva gjør vi for å minimere støy?
 • Støyprognoser for alt støyende arbeid er utarbeidet
 • Driftstidsbestemmelser for mest støyende arbeid
 • Etablering av støyskjermer
 • Krav om støysvake borerigger
 • Kontinuerlige støymålinger
 • Meldingsvarsel for sprenging
 • Alternativt bosted/oppholdssted for mest utsatte
  • Les mer om støy og kriterier for alternativt oppholdssted >>