Vedtak av områdereguleringplan for Bybanen

Fylkesmannen stadfestet 17. november  Bergen kommune sitt vedtak av områdereguleringsplanen for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen, første delstrekning Nonneseter – Kronstad.

 

Vedtaket var påklaget av Fløenmarken boliglag og Fløenbakken bolig. I kravene var det blant annet tatt opp spørsmål om barn og unges interesser er tilstrekkelig ivaretatt, konsekvenser for kulturminner, trygghet i anleggsfasen og valg av trasè i Fløen. De klagene stilte også spørsmål om saken var godt nok utredet.

Fylkesmannen konkluderte med at saken er tilstrekkelig utredet slik at kommunen hadde et forsvarlig grunnlag for å ta stilling til valg av trase i Fløen og de andre spørsmålene planen reiser. Fylkesmannen fant videre at vedtaket var tilstrekkelig grunngitt og at kommunen sine valg i planarbeidet bygger på saklig planfaglig hensyn

Kommunen har også vedtatt reguleringsplaner for delstrekning 2. Mindemyren, og delstrekning 3, Mindemyren – Fyllingsdalen. Også disse sakene er påklaget og er nå til behandling hos Fylkesmannen.