Tunnelstein: Håper på kortreist stein fraktet med båt

Bybanen Utbygging søker små og store prosjekt i kystnære strøk som kan ta i mot 2 millioner kubikkmeter bybanestein sjøveien.

Samfunnsnyttig bruk av steinmasser Bybanen Utbygging, Byggetrinn 5 Bergen-Åsane

Kunngjøring på Doffin
 

Bybanen Utbygging forbereder nå byggingen av Bybanen til Åsane. Å finne samfunnsnyttig bruk av tunnelstein er en prioritert oppgave allerede nå mens arbeidet med byggetrinn 5 er i reguleringsfasen.

– Stein er en ressurs. Vi håper derfor at vi treffer noen samfunnsnyttige prosjekter som trenger tunnelstein i perioden fra 2023 og frem til 2030. Ved å være så tidlig som mulig ute håper vi å kunne gjøre dette til en vinn-vinn situasjon både for de som har behov for stein og for oss som vil få stein å tilby, sier sjef for anskaffelser og totalentrepriser Ole Wilhelm Mortensen i Bybanen Utbygging.

Kaianlegg, bolig – eller næringsprosjekt i planlegging?
Bybanen Utbygging kunngjorde mandag intensjonen om å bruke sjøveien for å frakte tunnelstein. Bybanen Utbygging ønsker kontakt med både offentlige og private prosjekter som har samfunnsnyttige formål for steinmasser.

– Stein er også ferskvare. Stein finnes det masse av på Vestlandet, men tidspunktet steinen er tilgjengelig er også viktig. Den største samfunnsnytten ligger i å ta steinen direkte fra uttak og rett i transport til der den skal brukes. Vi ser for oss en idealsituasjon der det er prosjekter i kystnære strøk som kan bruke hele eller deler av denne ressursen rett fra tunnel til båt og videre til utfylling. Alternativt bynære prosjekt som kan ta det rett på lastebil, sier Mortensen.

Pris og transportvilkår uavklart
Om Bybanen får betalt for steinen, eller hvem som må betale for transport av steinen er enda uavklart. Bybanen Utbygging forbereder en konkurranse for salg av stein eller kjøp av transport og/eller mottak for stein. Bybanen Utbygging ser derfor til omkringliggende områder for innspill og dialog med store og små utbyggingsprosjekter som trenger stein. Reguleringsplanen for Bybanen og Fløyfjellstunnelen er ennå ikke ferdig utarbeidet, og godkjenning av denne må være på plass før endelige avtaler kan signeres. 

Grønnere bybane
Riktig massehåndtering av stein er en viktig faktor i å ivareta miljøhensyn.

– Grønnere bybane innebærer at Bybanen skal planlegges, bygges, driftes og vedlikeholdes med lavest mulig klimagassutslipp og påvirkning på ytre miljø. Transport og håndtering av stein er en stor del at dette. Vi søker derfor etter håndtering av stein som gir minst mulig mellomlagring og redusert påvirkning fra transporten, sier Mortensen.

Kontaktpunkt media

Ole Wilhelm Mortensen
sjef anskaffelser og totalentrepriser
Epost: Ole.Wilhelm.Mortensen@vlfk.no
Mobil: 48 25 33 60

Ronny Turøy
Leder kommunikasjon
Epost: ronny.turoy@vlfk.no
Mobil: 91713195

 

Interessenter til mottak av stein:

Christine Sletten Larsen
Innkjøpsrådgiver
Epost: christine.sletten.larsen@vlfk.no
Mobil: 99 252 123

Kunngjøring på Doffin: Samfunnsnyttig bruk av steinmasser Bybanen Utbygging, Byggetrinn 5 Bergen-Åsane >>

FAKTABOKS:

  • Bybanen Utbygging forbereder for å starte utbygging av Bybanen fra Bergen Sentrum til Åsane i fra andre halvår 2023.
  • Byggingen av Bybanen til Åsane forberedes i påvente av regulering og politisk behandling.
  • Det første byggeprosjektet for å bygge Bybanen til Åsane er forlengelse av Fløyfjellstunnelen.
  • Bybanen Utbygging og Statens Vegvesens planlagte utbygginger av bergtuneller fra Bergen sentrum og nordover vil produsere et masseoverskudd på om lag 2 millioner m3 stein.
  • Massene vil bli produsert fra 2023 til 2030, men med hovedvekten av stein som kommer fra Fløyfjellstunnelen tidlig i perioden.
  • For en stor andel av massen kan det være aktuelt å gjøre tilgjengelig for transportere på båt eller lekter.
  • Bybanen Utbygging jobber med å lage en konkurranse for salg av stein eller kjøp av transport og/eller mottak for stein.
  • Masseoverskuddet søkes gjenbrukes til formål som er samfunnsnyttige.
  • Transport av stein gjennom Bergen sentrum ønskes redusert mest mulig.