To store tunnel entrepriser presenteres

Bybanen Utbygging vil 2. februar arrangere en markedsdag i Bergen. Det er de to store tunnel entreprisene D12 og D15 som skal presenteres

 

Bybaneprosjektet er en del av Miljøløftet som koordinerer satsing på kollektivtrafikk, miljøforbedringer, vegbygging, gang- og sykkelveger, og skal sikre at målene om en mer miljøvennlig byutvikling og transportsystem nås. Fylkeskommunens byggherreansvar ivaretas av Bybanen Utbygging som har ansvar for prosjektering og bygging av Bybanen og omkringliggende infrastruktur.

D12
Dette er en grunn-/tunnelentreprise på strekningen fra AdO arena til Kanalveien via Haukeland og Kronstad. Driving av 1400m tunnel fra Fløen til Kronstad samt utsprengning av underjordisk holdeplass (bergrom) og tilkomstsjakt/-tunnel til denne. Støping av kulvert og portal i hver ende av tunnelen, samt etablering av holdeplasser og sportrau. Videre utfylling i Store Lungegårdsvann og reetablering av området. Mottak av masser fra andre entrepriser til utfylling i Store Lungegårdsvann.

Entreprisen har følgende større element:
• Haukeland tunnelen – 1400m
• Sportrau og omliggende områder – 3000m
• Holdeplass Fløen og holdeplass Kronstad
• Utsprenging av underjordisk holdeplass og sjakt ned til holdeplass Haukeland
• Gang tilkomsttunnel fra Haraldsplass til holdeplass – 150m
• Portal til gangtunnel Haraldsplass
• GS‐bro (betong) over Bybanen på Fløen – 70m
• GS‐bro (betong) over Møllendalsveien på Fløen – 60m
• GS‐bro (betong) over JBV‐uttrekksspor på Fløen – 70m
• Portal i Møllendal «Cut and cover» – 190m
• Portal på Kronstad – 15m
• Portal for GS‐veg på Kronstad – 15m

D15
Dette er en tunnelentreprise på strekningen fra Kristianborg til Fyllingsdalen, totalt 3,1km. Det skal etableres en 3 km lang tunnel for Bybanen, og tilsvarende en 3km lang gang og sykkel tunnel. Entreprisen består i driving av 2 tunneler gjennom Løvstakken som er 3000m lang samt sikring, etablering av portal i Fyllingsdalen, tverslag mellom tunnelene og mekanisk utrusting av tunnelene. Dekke i gang sykkel tunnelen er en del av entreprisen, mens sporanlegget ikke er en del av arbeidene.

Ved Oasen IV 11.10.2016 (94).JPG

Entreprisen har følgende større element:
• Løvstakken banetunnel - 3000m
• Løvstakken gang og sykkel tunnel - 3000m
• Portal Nordre Lyshovden – 85m
• Støttemurer ved portal Nordre Lyshovden – 2x75m

Påmelding til møtet sendes - Rune.jenssen@hfk.no