Sykkelveien og Kronstadtunnelen - Slik blir oppstarten

Den gamle Kronstadtunnelen skal utvides og bygges om til ny gang og sykkelvei. Ved Møllendal skal det sprenges ut en tunnel for Bane Nor, og for Bergen kommune skal vi utvide en bro i Møllendalsbakken. Her er en oversikt over hva som skal gjøres.

 

 Kronstadtunnelen:  

Allerede nå så er tunnelen i ferd med å utvides fra Kronstad. Når arbeidet er ferdig, vil man har en 470 meter rask og sikker gang og sykkelvei mellom Bergen sentrum og undervisningsmiljøet på Kronstad og videre til sykkelnettverket over Mindemyren til Bergen sør og Fyllingsdalen.  

For å få plass til både gang og sykkeltrafikk her, må den eksisterende tunnelen utvides. Dette betyr at det må utføres sprenging. Dette vil merkes i området. Både på Kronstad og i Møllendal. Her vil det som ved annet tunnelearbeid, varsles ut per sms 30 minutter før sprengning. Når man er kommer til et visst punkt i tunnelen, er vi nær både Kvinneklinikken og Augebygget. Dem har vi laget avtaler med slik at disse arbeidene skal påvirke dem minst mulig.  

 

Uttrekksspor for Bane Nor 
Det skal også lages det som heter uttrekkspor for Bane Nor ved Møllendal. Uttrekksporet vil omfatte en ca 100 meter kulvert som deretter går over i en 60 meter lang bergtunnel. Den gamle broen her blir revet på grunn av dette. Bakgrunnen for dette utrekksporet er fordi det arealet hvor denne er i dag skal bli den nye gang og sykkelveien.  Dette medfører til at det Drevelin-bygget  rives 

 

Møllendal kapell 
Arbeidene påvirker naboer i området. I de første tre månedene av arbeidene, så vil det etableres brakkerigg på deler av parkeringsområdet til Møllendal kapell. I den forbindelse samarbeider vi tett med kapellet slik at de kan få utført sine seremonier. Stien mellom gravlunden og kapellet blir stengt, dette også for å få utført sikringsarbeider her opp mot gravlunden.  

Det vil i første omgang etableres byggegrop her for løsmassetunnel, sikringsarbeider og rørvegger etableres ved det som heter spunting. Dette kan karaktriseres som støyende og dette utføres innenfor tillatte rammer for støyende arbeid. Arbeidstidene vil blir opplyst om når entreprenør er valgt. 

Drevelinbygget rives 
Drevelinbygget skal som nevnt rives for å få plass til utrekksporet. Riverarbeidene har planlagt oppstart i juli. Nøyaktig tidspunkt for når dette arbeidet starter avhenger av når valg av entreprenør er på plass. Når dette er avgjort, vil det inviteres til direkte dialog med nabolag og entreprenør.

 

Hovedtrekk i arbeidene 

  • Sykkelvei- Utvidelse og strossing av den eksisterende Kronstadtunnelen 
  • Vann og frostsikring  
  • Etablere en 40 meter lang løsmassetunnel for gangtrafikken under Møllendal gravplass 
  • Vernet tunnelportal skal demonteres og remonteres 
  • Riving av næringsbygget Drevelinbygget 
  • 60 meter fjelltunnelen  
  • 100 meter betongkulvert for jernbane (Bane Nor)  
  • Utvidelse av kjørebro i Møllendalsbakken, samt omlegging av infrastruktur 
  • Utvidelse av jernbanebro utenfor vernet tunnelportal 
  • VA-arbeider gjennom tunnelen 

Hvem kan du kontakte?  

I første omgang er det vi i Bybanen Utbygging som er kontaktpunkt for publikum.  Det er det gjerne en del spørsmål for hvordan dette påvirker deg som nabo og bedrifter i områder. Inntil entreprenør er valgt, kontakt følgende:  

Byggeleder i Bybanen Utbygging:
Sven Selle 
Epost: sven.selle@vlfk.no

Kommunikasjonsrådgiver i Bybanen Utbygging:
Camilla Einarsen 
Epost: camilla.einarsen@vlfk.no