Reguleringsplan for Bybanen til Fyllingsdalen vedtatt

Bystyret vedtok i bystyremøte 21. juni planene for samtlige delstrekninger til Bybanen til Fyllingsdalen. Bystyrets vedtak er i tråd med byrådets anbefaling og revidert planforslag fra Plan- og bygningsetaten.

 

Om bystyrets vedtak  

Midlertidig endeholdeplass i Kaigaten - detaljreguleringsplan
Innstillingen ble vedtatt, men med endret dato i punkt 1B til: "Tilhørende bestemmelser datert 19.05. 2017".

Delstrekning 1: Nonneseter-Kronstad - områdereguleringsplan
Flertallet i bystyret støttet innstillingen, men har vedtatt noen endringer i vedtaket i tråd med notat fra byråden.Blant annet gjelder det en presisering for rigg-området i parsellhagen om at en geoteknisk rapport skal dokumentere grunnforhold og eventuelle krav til sikring. Bystyret forutsetter at rapporten om skredfare og sikring er kvalitetssikret, og det er lagt til en presisering om at det skal utføres grundige grunnundersøkelser.

Delstrekning 2: Mindemyren - detaljreguleringsplan
Innstillingen ble vedtatt, men med endret dato i punkt 1B til 19.05. I tillegg vedtok bystyret en ny merknad: "Ved åpning av kanalen på Bybanens delstrekning 2 er det inne i planen at man skal tilstrebe å gjøre den levelig for fisk. Dette er også en mulighet for å gjøre dette vassdraget anadromt igjen, noe som vil være et godt tiltak for Bergens sjøaurebestand. Vi ønsker at det utredes og tilstrebes at Fjøsangerbekken og kanalen åpnes fra sjø til elv i dette arbeidet."

Delstrekning 3: Mindemyren-Fyllingsdalen - områdereguleringsplan
Bystyret vedtok innstillingen, men med endret dato i punkt 1B til 19.05, samt tilføyelser i 1Bi om at det skal bygges lokk over depotet for oppstillingsplasser, teknisk rom og fasiliteter for ansatte.

Bystyrets vedtak er i hovedsak i tråd med byrådets anbefaling og revidert planforslag fra Plan- og bygningsetaten. Raskest oppsummering av hovedtrekkene kan du lese i omtalen fra byrådet.

Les dokumentene i saken