Naboinformasjon for Haukelandsområdet mars - oktober

Vi går nå inn i en periode fra mars til oktober der vi for fullt kommer til å drive både tunnel og sprenge ut det som blir de to nedgangene til den underjordiske holdeplassen. Det betyr at det vil bli mye støy og rystelser fra bore – og sprengningsarbeid i området rundt Haukeland og Haraldsplass det neste halve året.

Hjemmekontor eller i karantene der vi bygger?

Vi har et viktig samfunnsoppdrag
 

Kort fortalt:

 • Tunnelen fra Kronstad til Fløen er nå «fremme» ved Haukeland (lyseblå farge i kart)
 • De to nedgangene til holdeplassen - sjakt nord ved Haraldsplass markert med gult og sjakt sør ved Haukeland markert med orange - sprenges ut i tidsrommet mars – oktober 2020.
 • Selve holdeplassen/stasjonshallen sprenges ut fra mars til oktober (mørkeblå farge i kart)
 • Fra juni til november drives tunnelen fra Fløen mot Haukeland (rød farge i kart)
 • Gangtunnelen fra holdeplassen og til oppgang Haraldsplass sprenges ut fra juni til oktober (grønn farge i kart)

Hva er det vi bygger?
Når sprenger vi?
Sprengningsvarsel per SMS
Arbeidstid og støy
Rystelser
Meld deg på nyhetsoppdateringer

Hva er det vi nå bygger under jorden?

Illustrasjonen viser den underjordiske holdeplassen som nå sprenges ut med de to oppgangene henholdsvis i nord (Haraldsplass) og i sør (Haukeland), stasjonshallen og gangtunnelen som går fra holdeplassen til opp gang nord ved Haraldsplass 

Sjakt nord - oppgang Haraldsplass

Illustrasjonen viser enden av gangtunnelen og oppgangen ved Haraldsplass. Arbeidet her begynner i mars med sikringsarbeid (spunting) for å stabilisere massene rundt sjakten. Etter sikringsarbeidet begynner vi å grave ut massene innenfor spuntveggene til vi treffer fast fjell. Det vil være en del arbeid underveis med å sikre fjell. Det vil i tillegg være en del betongarbeid i sjakten. Så blir boring, sprenging og sikring av fjell til vi kommer ned ca 15 meter til nivået for gangtunnelen. Dette arbeidet vil vare til cirka oktober 2020.

 Sjakt sør – oppgang Haukeland

Illustrasjonen viser hvordan holdeplassen og ventilasjonssjakter blir seende ut over bakken. Hovedtyngden av arbeidet som har pågått i området Haukelandsveien/Haukelandsbakken de siste månedene har vært infrastruktur under bakken.  Området er et spaghettikryss av rør som også må virke mens vi legger om og graver rundt. I midten av mars vil vi starte videre sprenging av sjakten 30 meter ned mot den underjordiske holdeplassen. Dette arbeidet vil vare til oktober 2020. Fra oktober 2020 vil vi starte forberedende arbeider for utrusningen av holdeplassen og holdeplass – bygget. 

Detaljbilde som viser hvor sprengningsarbeidet vil pågå i tunnelen i perioden mars – oktober i området Haukeland/Ulriksdal

Tunnelen er rundt 1200 meter fra Kronstad til Fløen. Tunnelen er nå ved holdeplassen i området under Smerteklinikken. Her vil vi jobbe med å sprenge ut holdeplassområdet (mørkeblå) frem til og med oktober 2020. Fra juni vil tunnelen bli sprengt ut fra Fløen – siden i retning Haukeland, og vil være fremme ved området for holdeplassen i oktober. Gangtunnelen (grønn) som forbinder holdeplassen med Haraldsplass vil bli sprengt ut i tidsrommet juni – oktober i retning fra Haukeland mot Haraldsplass.

 

Når sprenger vi?
Vi har faste tidsrom vi kan sprenge i av hensyn til helseforetakene som er rundt holdeplassen og tunnelen. Med arbeid både i tunnel og i sjakter kan det derfor komme flere sprengninger innenfor samme tidsvindu. Dette er tidsrommene det kan sprenges i, og vi gjør oppmerksom på at boring for å klargjøre for sprenging også skjer utenfor disse tidsvinduene, men innenfor tidsrommet 07:00 – 22:00. Det sprenges ikke på søndager.

Sprengningstider i tunnel  Sprengningstider sjakter/oppganger

0930 ‐ 1000
1030 ‐ 1100
1230 ‐ 1300
1530 ‐ 1600
1830 ‐ 1900*

0700 - 0730
0930 ‐ 1000
1030 ‐ 1100
1230 ‐ 1300
1430 - 1500
1530 ‐ 1600
1830 ‐ 1900*
2000 - 2030*

* ikke lørdager

 

 

Sprengningsvarsel per SMS

Ønsker du å vite når og hvor vi sprenger? Vi har to ulike sprengingsvarsel som hhv dekker området henholdsvis nord og sør for Haukeland. Slik går du frem for å melde deg på.

 • For sprengninger i området Møllendal/Fløen til og med Haraldsplass: Send SMS FLØEN til 27333. I sms-varselet angir vi mer detaljert hvor vi sprenger
 • For sprengninger fra Haraldsplass til Kronstad, send SMS  HAUKELAND til 27333. I varselet angir vi mer i detaljer hvor vi sprenger

For å melde deg av sprengningsvarselet, send STOPP FLØEN eller STOPP HAUKELAND til 27333. 

Arbeidstid og støy 

Vi ønsker å være veldig tydelige på at det blir en periode nå fra mars til oktober der det bores og sprenges på flere steder samtidig. Tillatte arbeidstider skilles mellom arbeid i dagen – slik som arbeidet med sjaktene – og arbeidet med å drive tunnelen.

 • Arbeidstiden er fra 07:00 – 22:00 både i tunnelen og oppe i dagsonene, men de fleste dager vil arbeid i dagen avsluttes klokken 19:00.
 • Merk at det jobbes i tunnellen med ikke-støyende arbeider hele døgnet
 • Lørdager er arbeidstiden 08:00 – 18:00.
 • Nattarbeid  - eksempelvis i forbindelse med veiomlegginger som må gjøres i tidspunkt med lite trafikk – vil bli varslet.

Vi forstår veldig godt at det blir en intens periode nå fremover for alle dere som bor i området. Vi vil gjøre alt vi kan for å gjøre denne perioden så kort som mulig, og derfor har vi en fremdriftsplan som gjør at perioden vi er under enkelteiendommer blir så kort som mulig.

Vi har flere støymålere utplassert i området som vi bruker til å justere arbeidet. Har du spørsmål om støy, kontakt oss gjerne. Dersom vi ser at kravet til støy innendørs ikke kan ivaretas, eller om det er andre forhold som gjør at alternativt opphold kan være aktuelt, kontakt Bybanen Utbygging direkte på epost bybanen.utbygging@vlfk.no eller bruk skjema for søknad om alternativt opphold på www.bybanen-utbygging.no

Rystelser
Det kommer til å riste godt i perioden fremover. Man kan føle at det er dramatisk, kraftig og ubehagelig, men faren for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er minimale. Arbeidene utføres med strenge krav til sikkerhet.Selv om rystelsene kan oppleves som kraftige, er salvene nøye justert og tilpasset akkurat området vi sprenger i. Vi har også flere rystelsesmålere plassert i området, og dette er et hjelpemiddel for oss å evaluere og tilpasse sprengningsarbeidene fortløpende.

Med sprengningsarbeid flere steder, ber vi dere om å ta noen forholdsregler. Vennligst påse at bilder osv. er tilstrekkelig festet og at løse gjenstander ikke står «på vippen» i skap, på hyller, blomsterpotter i vinduskarmer etc. Vibrasjoner kan flytte gjenstander det lille som skal til for at de faller ned.

Trafikksituasjonen i området

Entreprenør Skanska, Bybanen Utbygging, Haukeland Universitetssjukehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen kommune og Statens vegvesen har sammen sett på muligheter for å bedre forholdene for gående – og syklende i området.  Konkrete tiltak som det jobbes med er å få til en fotgjengerovergang nederst i Haukelandsbakken og en fotgjengerovergang over Haukelandsveien.  Dette arbeidet er i en planleggingsprosess, og det vil nok fremdeles ta noen måneder før vi har en løsning på plass.

Informasjon til beboere fremover 

 • Har du spørsmål knyttet til arbeidet som utføres,ta kontakt med Skanskas nabokontakt Jan Erik Eriksen på BybanenD12@skanska.no
 • Ønsker du faste oppdateringer om hva som skjer på strekket fra AdO til Kronstad? Meld deg på entreprenør Skanskas nyhetsliste for oppdateringer per epost. Send en epost til BybanenD12@skanska.no der du skriver navn, adresse og din epostadresse med melding om at du ønsker å få tilsendt jevnlige oppdateringer over hva som skjer. Du kan også oppgi hvilket område du er mest interressert i, eksepelvis Fløen eller Kronstad. 

Har du generelle spørsmål om Bybanen og bybanbebyggingen, ta kontakt med Bybanen Utbygging på bybanen.utbygging@vlfk.no eller ring 400 07 400.