Hvordan samspiller vi med våre entreprenører?

Vi vil gjennom våre kontrakter stille krav til at entreprenørene våre skal velge miljøvennlige løsninger i utbyggingsfasen. Vi belønner også entreprenører som gjør en ekstra innsats for miljøvennlige løsninger ut over kontraktskrav.

 

 I dette ligger det at vi skal vurdere å innføre følgende krav: • At de skal være miljøsertifiserte iht. NS-EN ISO 14000-serien, Miljøfyrtårn eller tilsvarende eller oppnå dette i løpet av kontraktens første år • At alle lastebiler skal være av Euroklasse 5 eller nyere • At vi vil ha fossilfrie anleggsområder. I dette ligger det at vi evaluerer entreprenørene på bruk av materiell for anleggsgjennomføring og persontransport som har elektrisk eller elektrisk/hybrid kraftkilde. Der dette ikke er mulig skal det brukes biodiesel (HVO) • At der det brukes betong skal dette være lavkarbonbetong, primært klasse A, sekundært klasse B. Bruk av lavkarbonbetong vil bli testet ut i de forberedende entreprisene D07, D09 og D10 og resultatet vil bli fulgt opp med hensyn på om kravet kan la seg implementere i øvrige entrepriser. • At det stilles krav i kontraktene om miljødeklarasjon/EPD-er på utvalgte innsatsfaktorer (lavkarbonbetong, stål, asfalt osv.) • At det stilles minimumskrav i kontraktene til bruk av resirkulert stål i KL-master, armering, spunt og eventuelt andre stålkonstruksjoner • At det skal søkes å minimere mengde avfall så langt mulig, herunder stilles krav om returordninger for de avfallstyper der det finnes (eks. emballasje og kabeltromler) • ,At entreprenører som gjør en større innsats for klima/miljø enn det som er krevd vil bli belønnet for dette