I dag stenger vi Kanalveien sør for gjennomkjøring

Kanalveien sør blir stengt for gjennomkjøring mellom Kanalveien 88 og Elvebakken fra torsdag 24. oktober klokken 0900.

 

I denne delen av Kanalveien skal vi nå grave vekk veien og masser for å komme til både fjernvarme, vannrør og overvannsrør som skal legges om og fjernes.Rørsystemer og kabler vil få en permanent plassering der gang- og sykkelveien går i dag, sier byggeleder Terje Engevik i Bybanen Utbygging.

Se modell for hvordan Bybanen bygges opp både over og under bakken akkurat her som veien blir stengt >>

I denne byggefasen må biltrafikk til og fra Elvebakken og Kanalveien 90 (gamle NRK) og Jæger følge sørlig vei markert med blått i kartet. Trafikk til og fra Kanalveien 88 og Tine må følge nordlig vei via Minde Allé markert med rødt i kartet.

Kartet viser tilkomst fra nord til Kanalveien 88 og tilkomst fra sør til Elvebakken og Kanalveien 90

Endringer også for fotgjengere
Fotgjengere til fra Minde Allé til Kanalveien 88/Tinetomten kan fremdeles benytte fortau langs Kanalveien. Fotgjengere som skal forbi Kanalveien 88 retning Elvebakken og Kristianborg vil bli rutet til gang – og sykkelveien vest for Kanalveien.

Vi ber om at både bilister, gående og syklende tar hensyn til hverandre i hele byggeperioden, sier Engevik.

Trafikkendringen både for bilister, syklister og gående vil bli godt skiltet.

Planlagt omlegging
Omleggingen i Kanalveien sør er en del av en planlagt trafikkavvikling i området som har disse hovedpunktene:

  • Minde Allé vil være åpen i hele byggeperioden
  • Kanalveien sør blir stengt for gjennomkjøring.
  • Kanalveien nord blir enveiskjørt fra nord mot sør
  • Hovedsykkelveien vil bli lagt om, men vil være åpen og med god standard i hele byggeperioden
  • Midlertidige veier/ fortau blir etablert underveis for tilkomst til næringslokaler.

Det er utarbeidet prinsippskisser for hvordan trafikkmønsteret vil være over Mindemyren i byggeperioden. I kartene under finner du prinsippskisser for trafikk, gang og sykkelmønster over fem faser. Fase 1 og 2 strekker seg frem ca et år. Merk at påfølgende faser er ikke tidsangitt - entreprenør vil varsle trafikkendringer i god tid. Det kan også bli endringer underveis, og alle endringene i de ulike fasene vil ikke skje samtidig.

Klikk på kartet for å se PDF med trafikkavviklingsplanene for MIndemyren

Klikk på kartet for å åpne PDF med prinsippskisser for trafikkavviklingsplanene. Du kan zoome i PDF-en.