Informasjon om oppstart på Mindemyren 1.oktober

NCC har inngått kontrakt med Bybanen utbygging for entreprise D14 Mindemyren og vi starter opp arbeidene 1. oktober. Prosjektet har en varighet på 2 år og 8 mnd og skal overleveres 11. mai 2022.

 

Å bygge i tett bebyggelse og med så aktivt næringsliv, blir arbeidene på Mindemyren utfordrende og krevende.

Nabokontakt
NCC’s nabokontakt i prosjektet er Frode Bryn. I tillegg til nabokontakt blir jobben til Frode oppfølging av HMS og ytre miljø samt å ivareta at 3. person kan ferdes trygt forbi arbeidsområdene.

Her er presentasjonen fra beboermøte 25.09 >>

Arbeidstider
Den normale arbeidstiden vil være

  • Hverdager: kl. 7 -19
  • Lørdager: kl. 8 -16

Merk at det kan være personell på anleggsområdene utenom disse tidene og på søndager for å drifte anlegget, for eksempel sjekke at renseanlegg fungerer.

Det kan også bli arbeid utenom normal arbeidstid for eksempel ved større trafikkomlegginger som må utføres på kveld/natt

 Hva er det første som skjer på Mindemyren

  • Rigg av anleggsområdet.
  • Trefelling
  • Fjerning av jernbanespor
  • Riving av bygninger ved rundkjøring Minde Alle
  • Oppstart med den nye betongbroen for E39 ved Kristianborg.
  • Omlegging av hovedsykkelveien for å kunne legge ned fjernvarme og annen infrastuktur som nå ligger i Kanalveien.
  • Noen få endringer for gangtrafikk

Trafikkomlegging endring av kjøremønster

Kartet over viser at busser slutter å gå fra 7. oktober og Kanalveien planlagt stengt uke 41 mellom innkjøring til Elvebakken og Tine, se svarte piler

Hensyn til myke trafkikanter
Det blir endring for gående, i nord  og ved Minde Alle,  se figur 1 og 2. (rosa linje) 

   

Figur 1 Ca. 28. oktober:
En liten omlegging for gående ved
rundkjøringen og ved innkjøringen
til Lunaparken.
              

Figur 2 ca 7. oktober:

Fortau stenges langs kanalveien ved Minde Alle, svarte piler. Gående må krysse gangfelt og benytte kombinert gang/sykkelvei i sørgående retning (rosa og lilla linje, se gul pil)Sjenerende aktiviteter (støy, rystelser, støv etc)

Det vil ikke bli arbeidet noe utover ordinær arbeidstid de første 14. dg

Ved den nye broen over E39 vil det foregå oppfyllingsarbeider og komprimering av masser. Det kan medføre noe vibrasjoner for det nærmeste eiendommene.

Kontaktperson NCC: frode.bryn@ncc.no