Info om anleggsarbeid i Kronstadområdet uke 8 - 10

I Inndalsveien ved Høgskulen på Vestlandet skal det i uke 9 og 10 borres for nye kjøreledningsmaster. Ved Krohnhaugen skal det i en 14 – dagers tid borres ned stålrør i bakken for å støtte banekonstruksjonen.

 

Dette skjer i uke 8 og 9:
I området Krohnhaugen skal det fra mandag 23. februar og i to uker frem borres ned stålrør for å støtte betongsålen som bybaneskinnene skal ligge på. Dette arbeidet vil pågå 07:00 – 19:00 på hverdager. På lørdager kan det bli arbeid 07:00 – 14:00.

Dette arbeidet med stålrør ved Krohnhaugen utføres av NCC Mindemyren. Det vil foregå generelt anleggsarbeid av Skanska på Kronstad i tidsrommet 07:00 – 19:00 på ukedagene og 08:00 – 18:00 på lørdager som vanlig i denne perioden.

Dette skjer i uke 9 og 10
I Inndalsveien ved Høgskulen Vestland skal det i uke 9 borres seks nye fundament for kjøreledningsmaster. (se bilde i toppmeny). Borringen av betongfundamenter er særlig støyende arbeider, og gjøres også tett opptil bybanesporet. Av hensyn til både støy og bane i trafikk, er arbeidstiden for borringen derfor begrenset innenfor tiden 09:30 – 14:30 mandag til fredag.

Fortau på Høgskule - siden av Inndalsveien vil bli midlertidig lagt om.

I uke 10 vil det bli borret for noen master inne på selve Kronstadtomten. Det vil gjenstå noe borrearbeid i Inndalsveien som må tas når vinterforsten har gitt seg.

Vi gjør oppmerksom på at det vil foregå generelt anleggsarbeid av Skanska på Kronstad i tidsrommet 07 – 19 på ukedagene og 08:00 – 18:00 på helg som vanlig. I området ved St. Halvardsveg 23 vil det være sprengings – og gravearbeid i denne tidsperioden.

Støyplager og tiltak – alternativt opphold
Vi vet selsagt at Kronstad er et område som har hatt tungt anleggsarbeid over en lang periode nå. Som følge av ulike nasjonale tiltak for å hindre spredning av koronaviruset kan våre byggearbeider dessverre få en større innvirkning på våre naboer enn et ellers ville ha gjort med folk på jobb eller skole/barnehage. Vi har forståelse for at våre arbeider kan gjøre arbeid fra hjemmekontor, barn som er hjemme på dagtid osv til en utfordring å håndtere for våre naboer.

Det viktigste vi gjør med dette konkrete og varslede arbeidet er å begrense arbeidstiden for arbeidet som skal gjøres. Det gjør vi på flere måter.

  • I inndalsveien er arbeidstiden for det støyende arbeidet begrenset til 09:30 – 14:00 i kombinasjon med hensyn til bybane i trafikk
  • For arbeidet ved Krohnhaugen er vurderingen at ved å bruke tiden fullt ut på dag, så vil totaltiden på akkurat dette anleggsabeidet være begrenset til to uker.

Søknad om alternativ oppholds- eller bosted
For naboer som er hjemme på dagtid og ved behov kan det sendes inn søknad om alternativt oppholds- eller bosted.

  • De mest støyutsatte naboer kan etter en individuell helhetsvurdering bli tilbudt alternativt oppholds- eller bosted i perioder der innendørs støykrav ikke kan ivaretas.
  • Vi ber derfor om at du ved behov og etter vi er kommet i gang med våre arbeider, kontakter oss via et søknadsskjema for videre vurdering av støytiltak.
  • Søknadsskjemaet sikrer likebehandling, og vi ber også beboere som har vært i kontakt med oss tidligere per e-post eller telefon om å bruke dette søknadsskjemaet.
  • For generelle spørsmål om støy og arbeidet, ta kontakt med oss på bybanen.utbygging@vlfk.no / sentralbord 400 07 400

Hva menes med alternativt opphold?
Dette kan være over flere dager, eller dette kan være enkeltdager. Dette kan være overnatting på hotell i en eller flere dager, eller opphold på hotellrom / møterom på dagtid. Det kan også vurderes andre løsninger på bakgrunn av søknad.

Søndagsarbeid Mindemyren 28. februar
Vi gjør også oppmerksom på at det søndag 28. februar vil det være helgearbeid på Mindemyren ved posten i forbindelse med fjerning av en betongmur. Denne muren må fjernes mens det er liten trafikk på Mindemyren og liten aktivitet på postterminalen.