Hva skjer med undergangen i Møllendal?

Du har kanskje irritert deg over at det ikke er mulig å gå eller sykle under jernbanebroen i Møllendal. Dette er grunnen til at den er stengt – og hvorfor det er vanskelig for oss å kunne si nøyaktig når den åpner igjen.

 

Møllendalsveien ble stengt for all gjennomgående ferdsel i juli 2019. Siden den gang har det vært stor aktivitet både under og rundt jernbanebroen i et stort anleggsområde.

– Det er dessverre ikke mulig å lage midlertidige eller permanente løsninger som ivaretar sikkerheten til de som skal ferdes gjennom anleggsområdet enda, sier kontrollingeniør Geir Helleseth.

Det er tre hovedgrunner til at broen ikke kan åpnes enda, sier Helleseth: 

  • For det første er det en spaghetti av nye kabler og rør under broen som må legges om og fjernes før vi kan legge nytt.  Dette må også virke mens vi jobber, og dette tar tid siden det har vært avvik fra kart som viser hvilke ledninger som ligger hvor, og det oppdager vi gjerne først når vi graver.
  • For det andre er det et stort vann – og avløpssystem inkludert håndtering av overvann som skal kunne ta i mot store nedbørsmengder som skal på plass. Dette er store dimensjoner som skal på plass i et trangt område, og rekkefølgen på dette arbeidet som skal gjøres er i forandring ettersom vi må prioritere arbeidet annerledes underveis når det eksempelvis dukker opp et rør eller en kabel som ikke ligger der den skal.
  • For det tredje er vi nå kommet helt opp til undergangen med gang – og sykkelbroen. Denne må bygges ferdig forbi undergangen og understøtting for betongkonstruksjonen stå støtt før området ved broen kan bli frigjort igjen for videre bygging av vann – og avløpssystem, sier Helleseth.

Ingen konkret tidsramme for åpning
Bybanen Utbygging får mange henvendelser på når undergangen kan åpnes for gående og syklister, og vi har dessverre ikke truffet med tidligere anslag for åpning.

– Vi tar lærdom av at dette i sum ble et mye mer komplisert anleggsområde enn først antatt. Vi har hatt et like stort ønske som naboer, forgjengere og syklister å kunne åpne for ferdsel slik at byggearbeidene våre påvirker omgivelsene minst mulig, sier kommunikasjonsrådgiver Ronny Turøy

Bybanen Utbygging sammen med entreprenør har blant annet sett på muligheten for å sette inn en gangcontainer for en midlertidig løsning uten at dette lot seg gjennomføre.  

– Med en stor brokonstruksjon og nytt vann- og avløp i arbeid i noen måneder til nå kan vi ikke realistisk sette en tid for åpning. Selv om hadde vert mulig å åpne for gangtrafikk i perioder så ville denne situasjonen blitt kortvarig og uforutsigbar, sier kommunikasjonsrådgiver Ronny Turøy.

 For litt mer detaljer, så kan du lese videre her:

Mer om hva som skjer under bakken

I hovedsak er det etablering av ny infrastruktur i grunnen under og ved jernbanebroen som gir oss utfordringer med å kunne si når arbeidet er ferdig. Arbeidet inkluderer

  • Overvannsledning ut mot Store Lungegårdsvann
  • Kloakkledninger
  • Vannledninger
  • Store plasstøpte VA-kummer tett i kryssingen mellom jernbanebro/Møllendalsveien.  Det er delvis store dimensjoner på det nye anlegget
  • Diverse kabler for strøm og tele.

 

Mesteparten av vann, avløp og tele over skal kobles inn på eksisterende anlegg, hvilket stiller krav til tilpasning av traseer og rekkefølge på arbeidsoperasjoner i et allerede trangt område. I tillegg er det krav til at eksisterende anlegg holdes i drift (kloakk, overvann), dette medfører økt plassbehov til midlertidige arrangementer, bypassledninger osv.

Dybden VA-ledningene skal ligge på, liten plass under bruen, samt begrensingen i gravefrihet i forhold til Kronstadsporet og eksisterende landkar gjør at hele vegbredden blir stående oppgravd i lengre perioder.

 

Alt markert blått skal etableres i området under og rundt jernbanebroen.  Møllendalsvegen under broen rett frem midt i bildet. Rørene midt i traseen ligger på en dybde ca. 3 meter under vegnivå.

Over bakken: Brokonstruksjonen trenger plass og støtte

Den nye gang – og sykkelbroen som er under oppføring skal krysse over Møllendals veien parallelt med Kronstadsporet like utenfor eksisterende jernbanebru. Dette er omfattende betongarbeid på allerede trangt område tett mot sporet. Før støp av overbygget kan utføres, skal siste søylen (like nord for Møllendalsveien) og landkaret (like sør for Møllendalsveien) til broen på bygges. Dette er til dels høye konstruksjoner og krever plass under utførelse

Når dette er utført kan dekkereisen og forskalingen for overbygget etableres, denne vil oppta plassen i hele veiens bredde [se bildet under].Understøttelsen av broen må også stå tett, og er avhengig av å settes på et underlag som tåler store belastninger uten noen svikt. Det er ingen mulighet for å «bygge om» underveis eller bygge rundt en gangveicontainer grunnet belastningen ovenfra. Under arbeidet med overbygget vil det være stor aktivitet med heisekran over området som gjør at det ikke vil være sikkerhetsmessig forsvarlig å ha gang - og sykkeltrafikk i området.

Bildet viser reisverket for gang - og sykkelbroen som skal krysse Møllendalsveien.

Kontaktinformasjon:

Geir Helleseth
Kontrollingeniør
Epost: geir.helleseth@vlfk.no

Ronny Turøy
Kommunikasjonsrådgiver
Epost: ronny.turoy@vlfk.no
Mobil: 91713195