Trolleybuss fra Landås til Laksevåg

Linje 2 fra Birkelundstoppen til Strandkaiterminalen blir nå forlenget til Lyngbø i Laksevåg

 

En forlengelse av trolleylinjen gjennom sentrum skaper en pendellinje mellom Landås og Laksevåg. Denne linjen når mange arbeidsplasser, boliger og passasjerer. Prosjektet frigjør holdeplasskapasitet i sentrum og inkluderer opprusting av holdeplasser, ny vegbelysning og etableringen av et miljøvennlig busstilbud av høy kvalitet til området. Dette svarer godt til planer for byutvikling i området.

Oversiktskart.JPG

Trolleybussene er utslippsfrie, støysvake og sikre i drift. Teknologien er et godt alternativ i en tid med fokus på klima og miljø. Ved å forlenge linjen, blir trolleysystemet mer effektivt.

Dette skjer nå
Det er inngått totalentreprise med Efacec (Portugal) på simulering av hele Trolleynettet, prosjektering og bygging av nytt kontaktledningsanelgg og likeretterstasjoner (el-forsyning) på Laksevåg

Det er inngått prosjekteringskontrakt med Norconsult for grunnarbeid og fundament.

Fremdrift
Frem til sommeren 2019 vil det forgår prosjektering og avklaringer rundt plassering av likeretterstasjoner, fundament og veggfester.

De fysiske arbeidene vil starte opp høsten 2019

Ferdigstillesle og testing er planlagt til høsten 2020 og i bruktagelse av nye busser desember 2020.

Andre prosjekt
Statens Vegevesen har to prosjekt med opprusting av Gyldenpris området og Lyngbø holdeplass. Disse prosjektene koordineres tett med utbygging av Trolleybuss nettet og er planlagt ferdig samtidig.

Nye busser
I forbindelse med Trolley vil det bli innført nye miljøvennlege busser som lader mens de kjører og er tilkoblet kontaktledningen. Bussene er slik at de kan kjøre på batteri der det ikkje er Trolley nett og trenger ikkje stå i ro mens de lader. Dette er veldig fleksibelt og fremtidsrettet system.