Fløen-Kronstad: Støy i byggeperioden

Ved behov og etter vi er kommet i gang med våre arbeider kan du kontakt oss via et skjema for vurdering av om støy

 

Bybanen Utbygging og utførende entreprenører arbeider under strenge rammer for støy i byggeperioden. Det er utarbeidet et eget dokument "Støy og vibrasjoner i bygge- og anleggsfasen"  for å vise prognoser for støy i planlagt bygge- og anleggsfase. I dokumentet er det også foretatt en vurdering av hvilke behov for avbøtende tiltak mot støy som vil være nødvendige.

  • De mest støyutsatte naboer kan etter en individuell vurdering bli tilbudt alternativt oppholdssted/bosted i perioder der innendørs støykrav ikke kan ivaretas. Dette vil kunne bli tilbudt etter individuelle vurderinger.
  • Vi ber derfor om at du ved behov og etter vi er kommet i gang med våre arbeider kontakter oss via et skjema for videre vurdering av støytiltak.
  • Dette skjemaet sikrer likebehandling, og vi ber også beboere som har vært i kontakt med oss tidligere per epost eller telefon om å bruke dette skjemaet for å rapportere om støyplager.

Skjema for rapportering
Under finner du skjemaet i tre ulike format (alle skjema er like) og kan enten sendes per epost bybanen@hfk.no eller per post. Det er også mulig å levere dette skjemaet innenfor kontortid i Kronstadparken 50C 3. etg

Ved behov kan også Bybanen Utbygging være behjelpelig med utfylling.

Har du spørsmål, ta kontakt med Bybanen Utbygging på bybanen@hfk.no eller telefon 400 07 400