Endringer i vedtatt reguleringsplan

Spelhaugen utsettes til et senere byggetrinn

 

Endringer i vedtatt reguleringsplan for Bybanen fra Sentrum til Fyllingsdalen

Bergen kommune starter opp reguleringsplanarbeid for Bybanedepot i fjell. Nordre Lyshovden og bybaneholdeplass ved Oasen.

Planarbeidet er en oppfølging av beslutningen om å avslutte byggetrinn 4 for Bybanen ved Oasen. Bergen bystyre fattet vedtak om «Bybanens byggetrinn 4 fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen, kostnadsstyring og fremdrift» i møte 25. april i (sak 99/18). Traséen vil bli bygget videre til Spelhaugen, i henhold til vedtatt reguleringsplan for Bybanen, på et senere tidspunkt.

Avslutning av traséen ved Oasen omfatter to elementer som fører til endringer i vedtatt områdereguleringsplan for Bybanen sentrum-Fyllingsdalen, delstrekning 3 (PlanID 64050000, vedtatt 21.06.2017):
•Depot i fjell i Løvstakken, istedenfor i Spelhaugen.
•Flytting av Oasen holdeplass ca. 30 mot øst, for å unngå å bygge brofundament og å legge om kostbar infrastruktur.

Bybanedepot i fjell. Nordre Lyshovden
Depotet planlegges som fjellanlegg, der kun en mindre del av et servicebygg vil ligge på bakkenivå med fasade mot Dag Hammarskjøldsvei. Oppstillingsplasser og tilkomstsspor planlegges i fjell. Bybanevognene vil ha adkomst til depotet fra den regulert bybanetunnelen gjennom Løvstakken. Det kan være aktuelt å justere kurvaturen på bybanetraséen gjennom Løvstakken, som passerer like sør for depotet. Konsekvenser for temaene støy, nærmiljø, landskap, naturmiljø vil bli utredet.

Bybanedepotet i Spelhaugen
Bybanedepotet i fjell, i Nordre Lyshovden (se bilde), vil erstatte bybanedepotet som er regulert på Spelhaugen. Bergen kommune holder på å utarbeide områdereguleringsplan for Fyllingsdalen sentrale deler. Områdeplanen vil regulere depotet i Spelhaugen til formål som støtter opp under god byutvikling på Spelhaugen.

Del av rigg- og anleggsområde for depot i Spelhaugen, som ligger utenfor områdeplanen for Fyllingsdalen, oppheves.

Bybaneholdeplass ved Oasen
Foreløpige skisser viser at holdeplassen ved Oasen må flyttes ca. 30 m mot øst fra plasseringen i gjeldende reguleringsplan for Bybanen i Fyllingsdalen. Flytting av holdeplassen er i utgangspunktet midlertidig, og Plan- og bygningsetaten vil underveis i prosessen vurdere om flytting av holdeplassen kan behandles som en dispensasjon fra gjeldende plan.

Tema som må løses er:
• Varelevering til Oasen
• Fotgjengerforbindelser mellom bybaneholdeplass, kollektivterminal og bydelssenteret
• Gode oppholdsarealer og god funksjonalitet for byrommene må ivaretas
• Videre bygging mot Spelhaugen må kunne gjøres uten at det påvirker driften av linjen fra sentrum til Oasen.
• Kjørbar tilkomst for nødetatene fra Folke Bernadottes vei til holdeplassen ved Oasen.

Mer informasjon
Aktuelle saksdokumenter og kart over varslingsområdet er tilgjengelig på:
• Kundesenteret, Allehelgensgate 5, 1.etasje. Åpningstid 08.00-14.45
• Bergen kommunes internettsider: bergen.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer

Du kan gi ditt innspill til planarbeidet innen: 2. juli 2018.

Merknad kan sendes til: postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no
eventuelt til: Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen