Bybanen til Fyllingsdalen åpner 21. november 2022

Bybanen Utbygging gir klarsignal for åpning av linje 2 for passasjertrafikk mandag 21. november 2022. Bybanen til Fyllingsdalen bygges innenfor budsjett og innenfor planlagt byggetid.

 

–  Det å ha fastsett opningsdatoen for Bybanen til Fyllingsdalen er viktig milestein i det største byutviklingstiltaket for Bergen. Vi har sett kva Bybanen har å seie for innbyggjarane og lokalsamfunna i områda der ho rullar i dag, og eg gler meg til å sjå at Fyllingsdalen - sentrum no får nytte av den ekstra drahjelpa ho vil gje, seier fylkesordførar i Vestland, Jon Askeland (Sp).

Med den nye linjen vil det ta 7 minutter fra Kaigaten til Haukeland Sjukehus holdeplass. Fra Fyllingsdalen vil det ta 9 minutter til Kronstad, 10 minutter til Haukeland Sjukehus holdeplass, og 18 minutter til endeholdeplassen i Kaigaten.

Prosjektdirektør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging er strålene fornøyd med å kunne åpne linje 2 for passasjertrafikk om et år.

– Vi har et viktig samfunnsoppdrag. Vi skal bygge Bybanen i Bergen innenfor planlagt byggetid, innenfor budsjett og etter føringene som ligger i en politisk besluttet reguleringsplan. Det er høye forventninger både fra politikere og publikum til at vi skal lykkes i dette oppdraget, og det klarer vi også i dette byggetrinnet til Fyllingsdalen, sier Skoglie.

Bybanen til Fyllingsdalen har et budsjett på 7,5 milliarder kroner, og har vært planlagt ferdig til årsskiftet 22/23. Bybanen finansieres som en del av byvekstavtalen Miljøløftet.

Varsling av åpningsdatoen nå er avtalefestet og er viktig for drifts – og ruteplanleggingen.

– Som en del av byggeprosessen er det avtalt at en åpningsdato skal varsles driftsorganisasjonen Bybanen AS ett år i forveien. Det har vi nå gjort, og Bybanen AS og Keolis vil nå kunne planlegge drift, prøvedrift, ansettelser og rutiner opp mot oppstart 21.november. En konkret åpningsdato gir også Skyss muligheten til å planlegge både kollektivruter og kundeinformasjon, sier Skoglie.

Skyss er i gang med å planlegge tilpasninger av busstilbudet, for å få et godt og sammenhengende linjenett med buss og bybane. Detaljene i rutetilbudet vil ikke være klare før på senvinteren.

Denne mandagen i november neste år er det ikke bare en ny linje som åpner, men det er et bybanenettverk som åpner opp for at flere skal kunne reise effektivt og miljøvennlig.

- Å bygge Bybanen handler om å gi mennesker som reiser kollektivt en lettere hverdag. Fyllingsdalslinjen en helt ny tversgående linje som binder bydeler sammen på nye måter. Det er nok mange både i Fyllingsdalen, langs holdeplassene på linjen og reisende til Haukeland som nå venter spent på å kunne ta den første banen om et år, sier Skoglie.

Første vogn på nytt spor til våren
Ett år før åpning er rundt halvparten av de 9000 meterne med dobbeltsporet skinnegang lagt mellom sentrum og Fyllingsdalen. Godt og vel en kilometer med kjøreledning er satt opp, og master og kjøreledning settes opp fortløpende inn i det nye året frem mot testkjøring.

 • Den første testkjøringen på ny linje er planlagt våren 2022.
 • De siste skinnene som knytter Fyllingsdalen til sentrum, blir lagt utenfor Fyllingsdalstunnelen ved Kristianborg sommeren 2022. 
 • Fra slutten av oktober frem mot åpningen 21. november 2022 er det planlagt prøvedrift.
 • Bussterminalen i Fyllingsdalen vil åpne i august 2022
 • Åpningsdato for gang – og sykkelveiene gjennom Kronstadtunnelen og Fyllingsdalstunnelen er ikke satt.

Se faktaboks lengre ned på siden >>

Kompetent byggherre i fremdrifts – og risikostyring
Byggingen av Bybanen til Fyllingsdalen er organisert som byggherrestyrte delentrepriser. Det vil si at Bybanen Utbygging er sterkt og tydelig til stede i styringen av mange entreprenørers fremdrift og løsninger som velges. Modellen betyr også at Bybanen Utbygging – og ikke bare entreprenørene - sitter med en stor del av risikoen i prosjektstyringen.

– Hovedformålet med å dele byggingen i flere og separate entrepriser er å sikre en stor grad av parallell gjennomføringen og en begrensing i den påvirkning hver enkelt oppgave har for totalfremdriften ved forsinkelser. Når vi samtidig i tilbudsprosessen har fått med oss entreprenører som ikke bare er gode til å bygge til riktig pris, men som har evne og vilje til å være smidige og løsningsorienterte, så sitter vi med flere verktøy for å kunne lykkes, sier Skoglie.

Byggetrinn 4 til Fyllingsdalen er et 10 kilometer langt sammenhengende anleggsområde med størstedelen av anlegget tett på boligområder, næringsvirksomhet og samfunnskritiske institusjoner. På det meste har det vært rundt 1000 menn og kvinner på jobb i anlegget for å bygge Bybanen.

Vann i tunnel gav størst usikkerhet
Den unike kompetansen Bybanen Utbygging har bygget opp på prosjektering, byggeledelse og risikostyring gjennom fire byggetrinn har blitt satt på prøve på veien mot Fyllingsdalen. Prosjektdirektør Skoglie vil særlig trekke frem fire faktorer som utfordret prosjektets fremdrift og økonomi. men som løste seg gjennom godt samspill og evnen organisasjonen har til å omstille seg.

 – Det første faktoren var kompleksiteten med å jobbe i eksisterende bybanespor. Linje 1 og linje 2 møtes både i sentrum og på Kronstad. Arbeidet utgjorde en stor usikkerhetsfaktor siden mange ulike organisasjoner, entreprenører og fag måtte samspille tett på en linje i drift, på liten plass, tett på beboere og næring, og innenfor et lite tidsrom. Det var kun to tidsrom tilgjengelige i hele anleggsperioden for å koble sporene - to måneder sommeren 2020 i sentrum og to måneder sommeren 2021 på Kronstad. Begge oppgaver ble løst innenfor de tidsrammene som vi hadde. 

– Den andre faktoren var korona-pandemien med innreiseforbud, karantener og begrensninger på bevegelser mellom byggeplasser. Bybanen tok et tidlig og tydelig standpunkt om følge opp lokale og statlige retningslinjener for smittevern  samtidig som vi skulle holde hjulene i gang både i eksisterende og fremtidige kontraktsforhold. Entreprenørene har hatt samme fokus og strakk seg langt i å finne løsninger som sikret gode smittevernsrutiner og sysselsetting for sine ansatte.

– Den tredje faktoren har vært å finne byggbare løsninger for den underjordiske holdeplassen på Haukeland. Arbeidet har vært svært krevende, og kompleksiteten gjorde at vi måtte øke planleggingstiden. Vi var svært forsiktige da vi sprengte ut fjellet for å sikre anlegget. Sammen med gode entreprenører og planleggere har vi greid oppgaven på Haukeland.

– Drivingen av Fyllingsdalstunnelen var den fjerde og egentlig den største usikkerhetsfaktoren. Vann i tunnelen med tilhørende for – og etterarbeid ved sprenging forsinket fremdriften og gav økte kostnader for selve entreprisen. Løsningen ble å utløse en kontraktsfestet opsjon på å drive tidligere og lengre fra Kristianborg siden dette var mulig å få til. Med tunneldriving fra to sider ble forsinkelsen redusert, og det ble gjennomslag i både banetunnelen og i gang – og sykkeltunnelen sommeren 2021.

Kontaktinformasjon media:

Roger Skoglie
Prosjektdirektør 
Bybanen Utbygging

Epost: roger.skoglie@vlfk.no
Mobil: 905 44 659

Ronny Turøy
Leder kommunikasjon
Bybanen Utbygging

Epost: ronny.turoy@vlfk.no
Mobil: 917 13 195

Dette er linje 2 til Fyllingsdalen:

 • Linje 2 er en 9 kilometer lang bybanelinje som binder bydelen Fyllingsdalen med Bergen sentrum via Mindemyren, Kronstad og Haukeland.
 • Byggestart var juni 2017.
 • Den nye linjen får syv nye holdeplasser, av disse er seks nye holdeplasser i dagen og en ny underjordisk holdeplass ved Haukeland Universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Linje 2 krysser linje 1 ved Kronstad, og deler trase med linje 1 fra Bystasjonen inn til egen holdeplass i Kaigaten utenfor Gulating lagmannsrett.
  Den nye linjen får to tunneler - Årstadtunnelen (1450 meter) og Fyllingsdalstunnelen (3000 meter)
 • Sprengstein fra tunnelene blir brukt til banetrase og reetablering av park og bystrand  ved Store Lungegårdsvann.
 • Det er bygget vognhall for oppstilling av inntil 18 vogner i fjellet i tilknytning til Fyllingsdalstunnelen
 • Med byggetrinnet bygges også ny sykkelstamvei Mindemyren – Kronstad- Kronstadtunnelen - sentrum og oppgradering av rømingstunnelen for Bybanen gjennom Fyllingsdalstunnelen til å bli verdens lengste gang – og sykkeltunnel.
 • Med byggingen av Bybanen omdannes Mindemyren til en ny bydel med nye boliger, grøntområder og åpne vannkanaler.
 • I Fyllingsdalen bygges ny kollektivterminal sammen med Bybanen som en del av satsingen på det totale kollektivnettverket i bydelen
 • Grønnere bybanebygging innebærer at Bybanen skal prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes med lavest mulig klimagassutslipp og påvirkning på ytre miljø.
 • Bybanens linje 2 Fyllingsdalen – Sentrum har en prognose på 39 000 daglige påstigninger.
 • Byggingen av Bybanen til Fyllingsdalen finansieres av byvekstavtalen Miljøløftet.
 • Budsjett: 7, 5 milliarder kroner (2017)