Høyring - Regional transportplan Hordaland 2018 - 2029

Forslag til Regional transportplan Hordaland (RTP) 2018-2029 er no på høyring. Vi inviterer kommunar, statlege etatar, organisasjonar og andre interesserte til å koma med innspel til utvikling av transportsektoren i Hordaland. Høyringa er open for alle.

Regional transportplan Hordaland 2018-2029 er ei rullering av Regional transportplan Hordaland 2013-2024, vedtatt av fylkestinget i desember 2012. Planen er ein langsiktig regional strategiplan for utvikling av transportsektoren i Hordaland. Planen inneheld mål til alle relevante delar av transportsystemet, samt strategiar, overordna prioriteringar og tiltak som viser korleis måla skal følgjast opp.

Overordna mål for RTP; Hordaland skal ha eit sikkert transportsystem som ivaretek mobilitetsbehov og bidreg til omstilling til lågutsleppssamfunnet.

Sjå bakgrunnsstoff og informasjon om planarbeidet

Høyringsmøte om planarbeidet 14. mars

Meir informasjon og påmelding til høyringsmøtet på Fylkeshuset 14. mars frå kl 09 - 11

Vedlegg:

Høyringsdokument

Høyringsbrev

Adresseliste

Profilbilde av Marte Hagen Eriksrud
Marte Hagen Eriksrud
55239075