Omstilling

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland (HNH)

Skal leverandørindustrien ha ei god framtid, må dei strukturelle problema løysast med omstilling, innovasjon og nyskaping.

Meir om handlingsprogrammet (HNH)

Petroleumsindustrien møter for tida store utfordringar. Skal leverandørindustrien til olje- og gassektoren ha ei god framtid, må dei strukturelle problema løysast med omstilling, innovasjon og nyskaping. Ansvaret for dette ligg primært hos næringsutøvarane, men myndigheiter, nasjonalt og regionalt, kan medverke ved å gjera noko med rammetilhøva for denne industrien, og ved å stimulera og støtta konkrete tiltak og prosjekt.

Omstilling på Sør- og Vestlandet

Det er i 2016 sett av 20 millionar kroner til ei søknadsbasert ordning for å møte utfordringane i oljeretta industri på Sør- og Vestlandet. Alle kommunane i dei seks fylka Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder inngår i virkeområdet for ordninga. Hordaland fylkeskommune skal leie dette omstillingsarbeidet.

Midlane skal nyttast til dels til tilretteleggjande tiltak å styrke og vidareutvikle bedrifter innan sektoren og dels til å vidareutdanne arbeidskraft som blir ledig til andre sektorar. Prosjekt og tiltak må synleggjøre kortsiktig effekt knytt til omstillingsutfordringane og må starte opp så raskt som mogleg i 2016. Sjå lenke under med nærare informasjon om tilskotsordninga.

Omstillingsarbeid i Hordaland

I tillegg til ordninga nemnt over, har fylkesutvalet i Hordaland fylkeskommune løyvd fem millionar kroner i omstillingsmidlar for å møte omstillingsutfordringar meir spesifikt for petroleumsindustrien i Hordaland. Midlane skal brukast til kortsiktige tiltak som gir god effekt. Tiltaka kan vere både individretta og bedriftsretta. Ei lenke til også denne ordninga finn du lengre ned på denne sida.

Det er også oppretta eit eige omstillingsutval for Hordaland leia av fylkesordføraren og med representantar får det offentlege, verkemiddelapparatet, erbieidstakarorganisasjonane og næringslivet. Omstillingsutvalet skal arbeide med problemstillingar knytt til utfordringane i olje- og gassindustrien og skal utvikle ein strategi for dette arbeidet. Strategien er styrande både for utvalet sitt arbeid og for virkemiddelbruken.

Omstillingsmidler og strategi

Her kan du søke om midlar til omstillingstiltak innan petroleumsindustrien i Hordaland og på Sør- og Vestlandet.

Gode døme

To millionar kroner til omstilling av olje- og gassnæringa i Hordaland

– Vi håpar dette blir eit verkemiddel som kan nå mange bedrifter som møter utfordringar i olje- og gassnæringa, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at Hordaland fylkeskommune tildeler om lag to millionar kroner til Innovasjon Norge til omstilling i bransjen.

Innovasjon Norge får to millionar kroner av Hordaland fylkeskommune til omstilling av leverandørbedrifter til olje- og gassektoren.

Innovasjon  Norge skal formidle pengane vidare etter søknad frå leverandørbedriftene Pengane skal gå til ei mentorordning der dagleg leiar i inntil 20 bedrifter får tilbod om fagleg bistand/diskusjonspartnar for å møte utfordringane. I tillegg får inntil 10 bedrifter eit utvida tilbod om utvikling og betring av forretningsplan, strategiar og eventuelle møte med investorar