Fleire med relevant kompetanse

Handlingsprogram for næringsutvikling (HNH)

Gjennom innsats og virkemiddelbruk skal fylkeskommunen medverke til auka innsats innan opplæring, høgare utdanning, internasjonalt samarbeid og rekruttering

Meir om handlingsprogrammet (HNH)

Hordaland fylkeskommune skal vere med å ruste innbyggjarane i Hordaland til å møte framtidige kompetansebehov. Dette skal gjerast ved å vidareutvikle fleksible utdanningsmodellar med meir veksling mellom teoretisk og praktisk læring.

Vi ønskjer også å medverke til at fleire får kompetanse som er tilpassa dei behova næringslivet etterspør. Vi tilbyr finansieringsordningar, tiltak og rådgjeving. Målet er å auke talet på personar som tek fagbrev innan etterspurte fagutdanningar og å auke talet på godkjente lærebedrifter.

Vi vil også legge til rette for at fleire skal kunne ta vaksenopplæring ut frå behova til dei som ynskjer utdanning, og behova til arbeids- og næringsliv. Innan høgare utdanning er målet å etablere nye næringsretta studietilbod, og å auke talet på personar med doktorgrad i næringslivet. 

Tilskotsordningar

Gode døme

Får utdanning på jobben

- No skal eg ha ein pause, og så blir det sikkert ingeniørutdanning på sikt, seier Sivert Veland Olsen (til venstre). 22-åringen jobbar i Kværner på Stord, og har akkurat avslutta ei to-års utdanning som fagteknikar i regi av Kværner og Bergen tekniske fagskole.

Sivert er ein av 100 tilsette i verksemder på Stord som har fått etterutdanning som fagteknikarar i regi av næringa og Hordaland fylkeskommune. Den såkalla Stordmodellen er den einaste i sitt slag i Norge, og eit godt døme på desentralisert utdanning.

Utdanninga starta opp i 2012, då verksemdene Kværner Stord, Wärtsilä, Advantec og Apply Leirvik såg at det kunne bli vanskeleg å rekruttere  arbeidskraft med rett fagkompetanse. Bedriftene gjekk saman om å få til relevant utdanning i eigen region.

- Studiet har vore krevande, med 100 prosent studiar, og 66 prosent jobb. Men eg er glad eg har fått moglegheit til dette. Eg har ikkje trengt å ta opp studielån, seier Sivert Veland Olsvik.