Regionale utviklingsprosjekt

Søknadsfristen var 20. oktober 2015 for å søke om midlar til 2015 og 2016. Desse midlane skal gå til regionale utviklingsprosjekt der målet er å skape noko unikt i fylket. Prosjekta bør ha ambisjonar om å få merksemd og ringverknader i regionen. Ny søknadsrunde vert utlyst i 2017.

Aktuelle søkjarar

Prioritert målgruppe for ordninga er kommunar. Organisasjonar og institusjonar kan også fremje søknader, men må kunne dokumentere god lokal forankring og prioritering frå den aktuelle kommunen.

Krav til søknaden

Søkjar må grunngje kvifor prosjektet er strategisk viktig for regionen si utvikling, og forventa ringverknader av prosjektet.

Søknaden registrerast på Regionalforvaltning.no

Finansiering frå andre skal dokumenterast ved kopi av vedtak eller tilsegn. Aktørar som støttar søknaden skal dokumenterast ved eventuelle vedtak, støtteerklæringar og liknande.

Vilkår for tildeling

Ein prioriterer prosjekt som er klar for realisering med ferdig forprosjekt.

Alternativt må planlegging av prosjekta vere avslutta seinast i løpet 2016 og ha oppstart i 2017. Det må synleggjerast at prosjekta er så modne at dette er realistisk.

Det vert stilt krav til realismen i prosjekta og til framdriftsplanane. 

Profilbilde av Kari Patricia Kleppe
Kari Patricia Kleppe
90993968