Tilskot til kunstprosjekt og kulturtiltak - profesjonell

Søk tilskot til kunst- og kulturtiltakprosjekt innan t.d. litteratur, kulturhistorisk dokumentasjon, scenekunst, musikk, visuell kunst m.m.

Kven kan søkje

Profesjonelle aktørar innan kunst- og kulturlivet med aktivitet i Hordaland.

Kva kan støttast

Tilskota i denne ordninga skal i hovudsak ha ei øvre grense på 50.000 kroner.

Løyvingane skal gå til tiltak/prosjekt som er av ein slik art at det har regional interesse og/eller nedslagsfelt.

Ordninga skal:

 • Stimulere prosjekt/tiltak som er i samsvar med vedteken visjon for kulturutviklinga i Hordaland og som har tydeleg regional kulturverdi.
 • Støtte prosjekt og tiltak som har kunst- og kulturfagleg innhald som hovudføremål.
 • Stimulere til produksjon og vising av samtidskunst av høg kvalitet innan ulike kunstformer og sjangrar.
 • Stimulere til profesjonelt, prosjektbasert arbeid med innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling av materiale som utgjer grunnlaget for auka kunnskap om historie, kunst, kulturar og samfunnsliv i Noreg.
 • Stimulere til mangfaldig kunst- og kulturaktivitet rundt om i fylket, både når det gjeld innhald og deltaking.
 • Stimulere til kontakt, samhandling og nettverk på tvers av sjangrar og kommunegrensar for profesjonelle kulturaktørar i fylket.
 • Gje høve til å prøve ut nye prosjekt og tiltak som kan vere med på å vidareutvikle kulturlivet i Hordaland. Dette kan t.d. vere pilotprosjekt som vil ha overføringsverdi til andre.
 • Stimulere til nyskapande formidlingsmåtar for eit samansett publikum.
 • Stimulere til å skape og formidle kunst og kultur for barn og unge. Spesielt blir det oppfordra til å jobbe for ei større ungdomsdeltaking i det profesjonelle kunst- og kulturtilbodet.

Andre moment:

 • Det kan gjevast støtte til samarbeidsprosjekt mellom profesjonelle og amatørar.
 • Prosjekt som hovudsakleg går føre seg i skuletida må vurderast i høve til Hordaland fylkeskommune sine etablerte ordningar for kunst- og kulturformidling i skulen.

Det blir ikkje løyvd støtte til følgjande:

 • Deltaking på seminar, utdanning, studiereiser, gjestekunstnaropphald ol.
 • Amatørverksemd.
 • Innkjøp og vedlikehald av bygg, utstyr og instrument.
 • Ordinær drift av institusjonar, organisasjonar, lag, grupper og tilsvarande.
 • Utgjeving / publisering av skjønnlitteratur, film og musikk. Unntak kan vere når målet er dokumentasjon med kulturhistorisk verdi.
 • Tiltak/prosjekt i regi av fylkeskommunale institusjonar - t.d. vidaregåande skular.
 • Underskotsgaranti.
 • Tiltak som har idrett og friluftsliv som hovudføremål.

Føremål med ordninga

Det er her sett av 1 200 000 kroner, der minst 400 000 kroner av desse skal gå til tiltak med barn og /eller ungdom som målgruppe.

Ordninga skal stø opp under tiltak som er i samsvar med visjon og målsettingar i Regional kulturplan 2015-2025, stimulere til produksjon og visning av profesjonell kunst og kultur, og sikre innbyggjarar rundt om i fylket eit mangfaldig kulturtilbod av høg kvalitet. Barn og ungdom har spesiell merksemd. Stønadsordninga skal særleg ta omsyn til følgjande kulturpolitiske mål:

 • Kulturpolitikken skal fremje demokrati og ytringsfridom.
 • Hordaland skal ha eit rikt, aktivt og mangfaldig kulturliv, med tilgang for alle.
 • Hordaland skal ha eit sterkt, profesjonelt kulturliv som fremjar skapande og frie kunstuttrykk.
 • Kulturpolitikken skal identifisere og styrke miljø og aktivitetar der Hordaland er eller kan vere leiande.
 • Kultur skal vere integrert i utviklinga av alle samfunnsområde, med kvalitet i både tradisjonar og nyskaping.

Tilskotsordninga skal styrkje gjennomføringa av eit regionalt kunstløft og vere innretta for å svare på aktuelle utfordringar og behov innanfor eit ambisiøst og profesjonelt kunstliv i Hordaland. Ordninga skal også omfatte kulturminneprosjekt og tiltak i regi av profesjonelle aktørar, td museum. Ordninga skal kunne stø det profesjonelle kulturlivet i Hordaland og deltaking i internasjonalt samarbeid. Prosjekt utanfor landegrensene må vere i samsvar med føremål og kriteria for ordninga.

Ytterlegare moment ved vurdering av søknad

Vurdering av regional verdi

I tråd med kulturlova skal kommunane gjennom organisatorisk og økonomisk tilrettelegging sikre eit breitt lokalt kulturtilbod. Kommunane har førstelineansvar i kultur- og idrettspolitikken, noko som inneber å sikre eit mangfald av tilbod der folk bur og arbeider. Fylkeskommunane skal ikkje overta kommunane sitt lokale ansvar, men ha oversyn og sikre tilgjenge til spesialiserte kulturtilbod innan ein viss reiseavstand. Omsynet til fylkeskommunen si regionale utviklarrolle skal liggje til grunn for tilskotsforvaltinga. Omgrepet regional viser her til to prinsipielle hovudkriterium:

1. Geografisk kriterium (geografisk nedslagsfelt og verkeområde):

Om den aktuelle verksemda eller tiltaket omfattar fleire kommunar og/eller om tiltaket vert gjennomført eller har deltaking frå meir enn ein kommune.

2. Funksjonskriterium (regional funksjon i kraft av oppdrag, storleik, fagleg tyngd, kvalitet og særpreg):

Storleik og omfang treng ikkje vere avgjerande. Omsynet til fagleg kvalitet og graden av nyskaping m.m. kan også ligge til grunn for at ein institusjon eller eit tiltak har ei regional rolle. Også der det gjeld særleg smale felt, kan ein institusjon eller eit tiltak ha ein regional funksjon i kraft av eksklusivitet og særlege kvalitetar og føremoner.

I vurderinga av om kravet til regional tyding er oppfylt i det einskilde høve, kan det vere naturleg å sjå geografi- og funksjonskriteria i samanheng. Det vert vidare lagt vekt på følgjande omsyn (i uprioritert rekkefølgje):

 • I kva grad tiltaket oppfyller satsingar i Regional kulturplan.
 • I kva grad tiltaket bidreg til ei utvikling av kulturlivet i fylket.
 • I kva grad tiltaket har verdi for kulturlivet i større delar av fylket.
 • I kva grad er tiltaket nyskapande og kan ha verdi som pilotprosjekt.
 • Om tiltaket kan kopla saman aktørar og stimulere til samarbeid på tvers.
 • Kvalitativt nivå på prosjekt og søknad.
 • Gjennomføringsevne og realisme i prosjektet.
 • Fordeling av midlane i høve geografi og sjanger.

I høve profesjonelle aktørar og miljø vil det ofte vere naturleg å stille høgare krav til fagleg tyngd og fagleg kvalitet, medan det for amatørar vil bli lagt meir vekt på i kva grad tildelinga skapar aktivitet, kor mange som tek del, i kva grad tiltaka skapar lokalt/regionalt engasjement og om tiltaket bidreg til eit levande kulturliv for allmenta i regionen.

Nokre større festivalar får årleg støtte frå Hordland fylkeskommune sitt kulturbudsjett. I tillegg har fleire festivalar søkt prosjektstøtte frå tidlegare ordningar som t.d. Ålmenne kulturføremål. Som eit tiltak i regional kulturplan skal det utarbeidast retningsliner for fylkeskommunal stønad til festivalar og store kultur- og idrettsarrangement. Desse er førebels ikkje ferdigstilte, men fylkesrådmannen legg her fram forslag til omsyn og vurderingskriteria som - i tillegg til skal ligge til grunn for prioriteringar for festivalstøtte:

 • festivalen sin eigenart, kunstnarlege profil og vilje til utvikling av det kunstnarlege uttrykket
 • formidlingsevne og publikumsoppslutning
 • festivalane som tradisjonsberarar
 • soliditet, effektivitet og profesjonalitet i festivalorganisasjonen
 • festivalens si tyding/forankring i eigen kommune og region
 • tilskot til festivalen frå kommune og stat

Det er mogeleg å løyve midlar til årvisse/jamne tiltak. Slik fylkesrådmannen ser det er det likevel viktig at prosjektmidlar ikkje vert bundne opp til slike tiltak slik at aktørane ser støtta som driftstilskot. Søkjar må vere merksam på at dette er prosjekttilskot og at søknadene kvart år vert vurdert på nytt opp imot samla søkjarmasse.

Felles retningsliner for ordningane «Kunstprosjekt og kulturtiltak – profesjonell», «Kulturtiltak -amatør», og «Større kulturprosjekt med regional verdi»:

 • Ordningane skal ha søknadsfrist to gonger i året.
 • Det skal nyttast nettbasert søknadsskjema.
 • Søknad om støtte til eit og same tiltak blir vanlegvis berre handsama ein gong i løpet av eit budsjettår.
 • Organisasjonar/institusjonar som tek i mot driftsstøtte frå HFK kan søkje tilskot frå desse ordningane om det gjeld til særskilte tiltak, slik som t.d. samarbeidsprosjekt og utprøving.
 • Økonomisk gjennomføringsevne og realisme i prosjekt er viktig, og søknaden vert såleis avslått dersom det ikkje er rom for å løyve minst 1/3 av søknadssum. Søkjar kan evt. legge fram alternativ finansieringsplan/skalert budsjett.
 • Hordaland fylkeskommune fullfinansierer normalt ikkje prosjekt, og det vert venta at søkjar budsjetterer med andre kjelder for finansiering.
 • For fagleg oppfølging og vurdering må dei som søker om tilskot til arrangement på førespurnad kunne gje akkreditering til inntil 2 representantar frå Kultur- og idrettsavdelinga.

Søknadskrav, sakshandsaming og vedtak

Organisasjonar, foreiningar og lag må ha organisasjonsnummer for å søkje. Privatpersonar kan søkje tilskot eventuelt på vegne av ei gruppe. Då vert det stilt krav om at fødselsnummer vert oppgjeve i søknaden.

Forvaltningslova skal leggjast til grunn for all søknadshandsaming i Hordaland fylkeskommune. Alle søknader er offentlege.

Kultur- og idrettsavdelinga førebur søknadane for politisk handsaming og vedtak i Utval for kultur, idrett og regional utvikling. Kvar søknad er eit einskildvedtak og innstilling skal grunngjevast i saksframlegget. Vedtak som fråvik frå fylkesrådmannen si innstilling skal også grunngjevast. Utvalet har møte ei gong i månaden.

Oppfølging, rapportering og kontroll

Tilsegnsmottakar skal rapportere og sende inn rekneskap innan 3 månader etter at tiltaket er gjennomført.

Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha høve til å setja i verk kontroll med at midlar vert forvalta som føresett. Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha rett til dei dokument og opplysningar ein finn påkravd for sin kontroll.

Dei som får tilskot til publikasjonar må levere minimum 1 eks av denne til Hordaland fylkeskommune når denne er ferdigstilt.

Tiltaket skal gjennomførast på den måten og i det tidsrom som går fram av søknaden. Eventuelle vesentlege endringar i prosjektet må meldast skriftleg til sakshandsamar for vurdering og godkjenning. Dersom prosjektet vert avlyst, utsett eller vesentleg endra, kan heile eller deler av tilskotet krevjast betalt attende.

Utbetaling av tilskot skjer i hovudsak gjennom elektronisk faktura i EHF-format.

Klage

Part eller andre med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket innan ein frist på tre - 3 - veker. Fristen vert rekna frå den dagen søkjar mottok melding om vedtaket. Den fylkeskommunale klagenemnda er klageinstans. Ei klage må innehalde opplysningar om kva vedtak det vert klaga over, årsaka til at det vert klaga og kva endringar ein meiner bør gjerast, og sendast til Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 Bergen eller hfk@hfk.no.

Vi gjer merksam på at søkjarar etter Forvaltningslova har rett til å gjere seg kjend med dokumenta i saka med dei avgrensingane som følgjer av §§ 18 og 19.

Profilbilde av Tone Stedal Haugland
Tone Stedal Haugland
55239192