Tilskot til vern og vøling av verneverdige bygg

Fylkeskommunen fordeler kvart år midlar til restaurering av kulturminne. Vern og vøling er Hordaland fylkeskommune si tilskotsordning for alle typar kulturminne som ikkje er omfatta av nokon av dei andre tilskotsordningane innan kulturminnefeltet.

Kven kan søkje

Alle eigarar av kulturminne kan søkje. Kommunar som har utarbeidd ein kulturminneplan kan søkje. Kulturminneplanen bør vere vedteke innan utgongen av 2016. Dersom søkjaren er ein organisasjon/institusjon, må søknaden fremjast av leiinga for organisasjonen/institusjonen.

Kva kan støttast

Tilskot skal gå til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg.

Føremål med ordninga

Hovudføremålet for kulturminneforvaltninga er å hindre tap av kulturminne og kulturmiljø og ta vare på kulturminna som bruksressursar, og som grunnlag for kunnskap, oppleving og verdiskaping. Tilskotsmidlane til vern og vøling må ein sjå i denne samanheng.  Tilskot skal gå til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg. Det er eit vilkår at den som får tilskot frå dei fylkeskommunale kulturvernmidlane fylgjer antikvariske retningsliner. Difor er det viktig at prosjektet kan gjennomførast på ein fagleg forsvarleg måte. Alle eigarar av kulturminne som ikkje er freda kan søkje.

Ytterlegare moment ved vurdering av søknad

Vilkår for tildeling

Følgjande vilkår må vere oppfylte for at tilskot skal kunne tildelast:

 • Midlane skal nyttast til tiltak innafor kulturminnefeltet, og i hovudsak dekkje meirkostnader som er skulda antikvariske krav som er sett til istandsettinga av kulturminnet.
 • Midlane kan nyttast til medfinansiering av kommunale tilskotsordningar for kulturminnevern.  Dersom det er naudsynt av omsyn til kulturminne, kan midlar tildelast andre tiltak som til dømes brannsikring/elektrisk utstyr.
 • Det kan ikkje søkjast midlar til tiltak som allereie er påbyrja, med mindre det er eit strakstiltak (lekkasje m.m.) og administrasjonen har godkjent at tiltaket kan påbyrjast før søknaden er handsama.
 • Tiltak med høg eigenfinansiering vert prioriterte. Tilskot til tiltaket skal normalt ikkje overstige 50 % av kostnadene. I særlege høve kan kravet fråvikast.
 • Tiltaket må vere påbegynt innan utgangen av tildelingsåret.
 • Det kan ikkje tildelast tilskot til kulturminne som er eigd av stat eller fylkeskommune.

Ytterlegare moment ved skjønnsutøvinga

Om søknader som fyller grunnvilkåra (er kvalifisert jf. pkt. 5) skal verte tildelt tilskot, beror på ei heilskapleg vurdering med utgangspunkt i føremålet med ordninga jf. pkt. 1, der det mellom anna vert lagt vekt på følgjande moment (i uprioritert rekkefølgje):

 • Kulturminnet sin kulturminneverdi og viktighet av tiltaket
 • Søkjar sin kompetanse og gjennomføringsevne
 • I kva grad tiltaket kjem allmenta til gode

Søknadskrav, Sakshandsaming og vedtak

Søknaden må innehalde tilstrekkeleg informasjon/dokumentasjon til at vedtak kan gjerast. Søknaden skal mellom anna innehalde:

 • Dokumentasjon på at naudsynt myndekrav for tiltaket er oppfylt
 • Prosjektutgreiing som gjer greie for korleis prosjektet er planlagt gjennomført (til dømes bruk av arkitekt, handverkarar, eigeninnsats, materialbruk, tidsbruk/framdriftsplan mv).
 • Finansieringsplan/budsjett for tiltaket
 • Søknaden skal signerast av ein ansvarleg søkjar. Dersom andre enn eigar står som søkjar, skal søknaden også vera signert av eigar/ rett representant for eigar.

Dersom søknaden er mangelfull vil det verte gitt høve til å rette dette innan ein nærare oppgitt frist.

Dersom manglane ikkje vert retta innan fristen, kan søknaden verte avvist.

Oppfølging, rapportering og kontroll

Rapportering/kontroll:

Eigar skal rapportere innan 1. oktober og endeleg rapport må innleverast 15. november. Rapporten skal innehalde:

 • Utgreiing av gjennomførte tiltak og eventuelle avvik frå planen for tiltaket.
 • Rekneskap m/oversikt over kostnader og finansiering.
 • Dokumentasjon i form av foto e.l.

Fylkeskommunen og fylkeskommunen sin revisor skal ha rett til tilkomst til tiltaket og innsyn i rekneskap og dokumentasjon i slik grad som fylkeskommunen og revisor finn naudsynt av kontrollomsyn.

Administrasjonen kan gje utsetjing frå kravet om frist for innlevering av sluttrapport ved særlege høve.

Brot på krava til rapportering/kontroll kan føre til at utbetalingar vert haldne attende og at vedtaket om tilsegn vert gjort om heilt eller delvis.

Misleghald

Dersom tiltaket ikkje vert gjennomført, skal midlane førast attende til fylkeskommunen.

Dersom det ligg føre vesentlege avvik frå prosjektsøknaden, kan vedtaket om tildeling verte gjort om heilt eller delvis.

Dersom tiltaket ikkje let seg gjennomføre innan tidsfristen grunna uføresette tilfelle, som til dømes sjukdom, kan fylkeskommunen overføre pengane til vedkommande kommune. Føresetnaden er at kommunen tek på seg ansvaret for gjennomføringa av prosjektet. Vert prosjektet likevel ikkje gjennomført, skal pengane førast attende til fylkeskommunen.

Klage

Part eller andre med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket innan ein frist på tre - 3 - veker. Fristen vert rekna frå den dagen søkjar mottok melding om vedtaket. Den fylkeskommunale klagenemnda er klageinstans. Ei klage må innehalde opplysningar om kva vedtak det vert klaga over, årsaka til at det vert klaga og kva endringar ein meiner bør gjerast, og sendast til Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 Bergen eller hfk@hfk.no.

Vi gjer merksam på at søkjarar etter Forvaltningslova har rett til å gjere seg kjend med dokumenta i saka med dei avgrensingane som følgjer av §§ 18 og 19.

Desse fekk i 2016

Profilbilde av Stein Ottosen
Stein Ottosen
55239174