Rapportar og statistikk

Ei av fylkesbiblioteket sine hovudoppgåver er å gje faglege råd til folkebibliotek og bibliotek i videregåande opplæring. I samband med det er det ofte bruk for grunnlagsmateriale i form av data og analysar. Dette materialet samlar vi på denne sida.

Statistikk

Alle bibliotek rapporterer statistikk for verksemda si til Nasjonalbiblioteket kvart år. Dataene er nyttige når ein skal se nærare på utvikling over tid, og når ein skal samanlikne på tvers av bibliotek. Til det føremålet treng ein rådata ein kan arbeide vidare med. Tala for Hordaland finn de her. Om de vil se data for heile landet, finn de det hjå Nasjonalbiblioteket.

Rådata for folkebibliotek

2015   2014   2013
2012   2011   2010
2009   2008   2007

Rådata for bibliotek i vidaregåande skular

2015   2014   2013
2012   2011   2010

Oppsummeringar og analysar

 

 

Årsmeldingar

Her finn de årsmeldingane for fylkesbiblioteket i Hordaland.

2015   2014   2013
2012   2011   2010
2009   2008   2007